پنج شنبه، 7 مهر 1401

نامۀ سرگشادۀ دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان پلدختر به استاندار لرستان

با انتصاب « فرماندار» ی مستقل و صرفا مجری برنامه های دولت انقلابی تکلیف شهرستان پلدختر را مشخص کنید.

دبیر مجمع مطالبه گران شهرستان پلدختر: امروز تغییر مدیران دولت قبل و « نه گفتن» به سهم خواهی نمایندگان مطالبۀ اصلی مردم لرستان از استاندار است . ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0