پنج شنبه، 30 شهریور 1402
اجتماع
شناسه خبر: 3032
  • 0

استمداد اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان پلدختر از سرپرست فرمانداری شهرستان

آقای فرماندار ! به اقدامات غیرقانونی هیأت مدیرۀ تعاونی مسکن فرهنگیان پلدختر پایان دهید

جمعی از اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان پلدختر برای رسیدگی به وضعیت مبهم تعاونی به سرپرست جدید فرمانداری این شهرستان نامه نوشتند

تعدادی ازاعضای تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان پلدخترباامضاءوارسال نامه ای (یک نسخۀ آن دراختیاربالاگریوه قرارگرفته)به آقای حمیدخادم سرپرست جدیدفرمانداری شهرستان خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی دراین تعاونی شدند.

 

به گزارش بالاگریوه دربخشی از نامۀ اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان پلدختر آمده است :

اینجانبان ۲۰۰نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته در این شهرستان که در سال۱۳۹۲بنا به دعوت هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دولت شهرستان پلدختر متقاضی دریافت زمین از این تعاونی شدیم و مبلغ ده میلیون تومان به حساب این تعاونی واریز کردیم تا طبق قرارداد و قرارقبلی این تعاونی از طرف ما اقدام به خرید زمین نماید و زمین به متراژ 200متر در اختیار اعضا قرار دهد . اما بعد از یکی دو سال وعده و وعید مشخص شدکه به دلیل اشتباه عمدی یاسهوی مدیرعامل و هیئت مدیره زمین خریداری شده جزء محدوده شهری نمی باشد و این مسئله باعث بلاتکلیفی اعضا و تشکیل پروندۀ قضایی بین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با سایر اعضای تعاونی شد که ضمن این بررسی ها ابهامات و اشکالات متعددی در کارهیئت مدیره و در راس آن مدیرعامل مشاهده شد .

درادامۀ نامۀ اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان آمده است :این پروسه زجرآورچندین سال طول کشیدتادرسال ۱۳۹۸ متاسفانه پلدختر درگیرسیل شدو بسیاری ازمردم ازجمله فرهنگیان خانه و زندگی خود را از دست دادندو مسکن و شهرسازی قسمتی از زمین های حاشیه شهر را به محدودۀ شهر الحاق کرد .درکنار این زمین هاو برای خروج از بن بست به وجود آمده با مسکن و شهرسازی توافق شدکه درقبال واگذاری نصف زمین های خریداری شده با پول فرهنگیان ،مابقی این زمین ها به محدوده ی شهری اضافه شود .

درنامۀ اعضای تعاونی به سرپرست فرمانداری همچنین گفته شده است ؛ پس از قضیۀ سیل علاوه براینکه نصف زمین های خریداری شده با پول فرهنگیان به مسکن و شهرسازی بذل و بخشش شد، بلکه متراژ زمین های وعده داده شده توسط هیأت مدیره به فرهنگیان کاهش یافت تا تعداد قطعات بیشتر شود .

براساس این نامه هرچند از زمان انجام معاملۀ زمین مذکور توسط هیأت مدیره (سال ۹۲) تا زمان الحاق آن به محدودۀ شهری ۶ سال گذشته بود امامدیرعامل به بهانۀ اینکه هنوز نصف قیمت زمین مذکور را به مالک پرداخت نکرده ایم اکنون که زمین ها درآستانه واگذاری هستندبا تعیین ضرب الاجل اعلام کردکه هرکس تاتاریخ مشخص شده مبلغ ده میلیون تومان دیگر پرداخت نکند زمینی دریافت نخواهد کردو این مبلغ را از اعضابرخلاف قرارداد اولیه اخذ نمودبا اینکه بعد ازگذشت حدود ۹سال از آن تاریخ هنوززمین ها واگذار نشده اند .

این اعضاء در ادامۀ نامۀ خود به سرپرست فرمانداری آورده اند:اخیرا بعدازسال ها انتظار و دوبرابر شدن قیمت تمام شدۀ زمینها وکم شدن متراژ زمین ها ،هیئت مدیره بادعوت ازچندنفر از اعضا بدون اطلاع سایراعضاءنه تنها باکنارگذاشتن قطعات دو نبش وجلوی خیابان اصلی برای اعضای هیئت مدیره و چندنفر افرادخاص اقدام به قرعه کشی وبه قول خودشان تقسیم سایر قطعات بین اعضا نموده اندبلکه حتی جهت برطرف نمودن ابهامات از انتشارنقشه زمین ها و اعلام و انتشار لیست همۀ اعضا وقطعه ای که به هر کدام ازاعضا اختصاص یافته امتناع می کند .

نکتۀ قابل تأمل در نامۀ ارائۀ شده به سرپرست فرمانداری پلدختر آن است که مدیرعامل مصرانه از اعضامی خواهد که با امضاء تعهد نامه ای محضری الزاما قبول کنندکه به محض دریافت زمین از تعاونی انصراف داده و خارج شوند.درحالی که هنوز زمینی به اعضاء واگذار نشده است .

در ادامۀ نامۀ اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان آمده است که مدیرعامل تعاونی بادعوت تک تک اعضا به صورت جدا از هم و دادن یک شماره قطعه بدون اینکه نقشه ای در اختیاراعضا قرار گیرد ،تاپایان تعطیلات نوروزی ضرب الاجل تعیین وتهدیدکرده که اگر تا پایان این تاریخ زمین ۱۶۰متری خود را تحویل نگیرندممکن است قطعه ی آنها به شخص دیگری واگذار شود .چون به تعدادی از اعضا زمین نرسیده است .

 

دربخشی ازنامۀ اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان پلدختر به سرپرست فرمانداری آمده است :متاسفانه تعدادی ازاعضای تعاونی به بهانه ی تاخیردرپرداخت ها که به دلیل طولانی شدن پروسۀ واگذاری زمین ها وعدم اطمینان زمینی داده نشده بعد ازچندین سال عضویت درتعاونی به بهانۀ اینکه شما قبلا زمینی ازتعاونی دریافت نموده اید از دادن زمین به این افراد خودداری شده است درحالی که می توانستند وضعیت متقاضیان را موقع ثبت نام بررسی نمایند.

 

دربخش پایانی نامۀ اعضای تعاونی مذکور ازنمایندۀ عالی دولت درشهرستان درخواست شده است به خاطرخدا وسختی هایی که فرهنگیان وخانواده ی آنها دراین چندسال متحمل شده اند ازشما بعنوان نماینده عالی دولت عدالت محور آیت الله رئیسی و دردآشنای فرهنگیان خواهشمندیم جلوی این روند ناعادلانه را بگیرید و با توجه به اینکه سالهاست دورۀ این هیئت مدیره به پایان رسیده و حضور آنان در راس هیئت مدیره و مدیرعامل غیرقانونی است باتعیین هیأتی از افرادمعتمد، نمایندۀ فرماندارمحترم ،نمایندۀ امام جمعه محترم ،نمایندۀ دادستان و نمایندۀ اداره تعاون ،مسکن وشهرسازی و شهرداری درحضور اعضا زمین ها را عادلانه و قانونی بین اعضا تقسیم نمایند .

 

نکات مهم نامۀ اعضای تعاونی مسکن فرهنگیان پلدختر اما آن است که

 

الف) در ابتدا با سپرده های اعضای تعاونی زمینی خارج ازمحدودۀ شهرخریداری شده است

 

ب) مدت زمان مسئولیت هیأت مدیره و مدیرعامل سال ها پیش به پایان رسیده و قانونا نمی توانند برای اعضاء تصمیم گیری کنند.

 

ج) آیا مدیرعامل یا هیأت مدیره قانونا اختیار دارند بدون مشورت با اعضاء و یا تشکیل مجمع عمومی از زمین خریداری شده با سرمایۀ اعضاء را به مسکن و شهرسازی و یا هرجای دیگری بذل و بخشش کنند ؟

 

د) علت یابی شود که چرا با وجود اینکه هنگام انجام معاملۀ زمین مذکور برای تعاونی هیأت مدیره و مدیرعامل وعدۀ قطعات ۲۰۰ متری به اعضای تعاونی داده اند اما اکنون به ۱۶۰ متری تنزل یافته اند ؟

 

س) مدیرعامل بایستی برای الزام اعضاء به خروج از عضویت پس از دریافت زمین دلیل قانونی ارائه نماید .

 

ش) با اینکه برابر قانون تعاونی ها همۀ اعضاء درمعاملات واز جمله واگذاری زمین دارای حق وحقوق برابر هستند ،دلیل اختصاص قطعات ویژه برای افراد خاص توسط هیأت مدیره یا مدیرعامل خارج از قرعه کشی چه بوده است  ؟

 

ک) درکجای دنیابرای واگذاری زمین به اعضاءقرعه کشی می شود ،که هیأت مدیره تعاونی مسکن فرهنگیان پلدخترتصمیم به قرعه کشی برای واگذاری زمین ها کرده است ودرچنین حالتی اگر سابقۀ عضویت یک نفردر تعاونی مثلا۵ سال وعضو دیگری ۲۸ سال باشد و درقرعه کشی فرد ۵ سال سابقه برنده شود تکلیف چیست و آیا عدالت رعایت شده است ؟

گ ) تعیین تکلیف وضعیت مالی تعاونی که قبلا به دستگاه قضائی نیزکشیده شده اما نتیجۀ آن به اطلاع اعضاء نرسیده ازمهم ترین مطالبات اعضای تعاونی است .

 

گفتنی است یکی ازامضاءکنندگان این نامه درتماس با بالاگریوه اظهارداشت : برای پیگیری مطالبۀ برحق اعضای تعاونی رونوشتی از درخواست خودرا به دفترجناب آقای عزتی مدیرکل محترم آموزش و پرورش لرستان ارسال کرده ایم  .

دسته بندی: اجتماع
تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید