پنج شنبه، 30 شهریور 1402
سیاست
شناسه خبر: 2817
 • 0

یادداشت /باتوجه به عقب ماندگی چندین سالۀ شهرستان وصدها وعدۀ برزمین مانده؛

نمایندۀ آیندۀ پلدختربایدبروندادهمبستگی همۀجریانهای سیاسی درون نظام و فردی فراجناحی،فراطایفه ای،صادق و شفاف باشد

تلنگری ازسردلسوزی وهشداری برگرفته ازدیدگاه های عامۀ مردم به کاندیداهای احتمالی که ازمردم حوزۀ انتخابیۀ محروم پلدخترانتظاررأی و حمایت دارند

بالاگریوه ؛ نورالدین احمدی_تلنگری ازسردلسوزی برای توقف تکرارعقب ماندگی های شهرستان ووضعیت اسفباربیکاری جوانان وهشداری برگرفته ازدیدگاه های عامۀ مردم به کاندیداهای احتمالی که ازمردم حوزۀ انتخابیۀ محروم پلدخترانتظاررأی و حمایت دارند .

 

سالهای سال است که تشکل های سیاسی شهرستان پلدختروبویژه جریان اصولگراوانقلابی به واسطۀ مواضع وعملکردهای برخی کاندیداها و نمایندگان خودخوانده به صحنۀ رقابت ها شقه شقه شده وهزینه های گزافی را متحمل شده اند.

 

هیچ فردمنصفی این حقیقت تلخ را انکار نمی کند که پس ازنمایندگان شهیدی چون شهدای رحیمی (سیدنورالدین وسیدفخرالدین) جریان راست، اصولگرا، ارزشی، انقلابی و یا تحت هر نام و عنوان دیگری دستخوش گلایه ها، انتقادات، گروه های کوچک و تصمیمات جزیره ای قرار گرفته و این جریان وفادار و متعهد به نظام ،انقلاب و ولایت هر چهار سال یکبار آسیب جدی به وحدت و انسجام درون گفتمانی خود را تجربه کرده است.

 

دیگرنیروهای سیاسی شهرستان ازجمله اصلاح طلبان معتقد به آرمان های نظام وانقلاب و ورهبری و ولایت ومعتدلین شهرستان نیز وضعیتی مشابه داشته واز آسیب های گفته شده درامان نبوده اند.

 

مدیرمسئول بالاگریوه به عنوان قطره ای ازجریان انقلابی شهرستان بارهاطی مقالات،تلنگرو یادداشتهائی بادعوت به وحدت خواستاربرگزاری جلسات ونشستهای هم اندیشی وآسیب شناسی درزمینۀ ایجاد اتحادوانسجام این جریان شده است .اما شوربختانه کسانی که منافع شخصی وجریانی خودرا درعدم انسجام وهمبستگی نیروهای دلسوز شهرستان جستجوودنبال می کنند وبگونه ای عمل می کنند که به زعم خودهمۀ جریانهای سیاسی رابا خود همراه نموده یا بهتربگوئیم دوربزنند، ازبرپائی نشست های انسجام بخش گریزان بوده وازچنین اتفاق مبارکی هراس دارند.

 

نگارنده بااینکه مفتخراست ازابتدای پیروزی انقلاب اسلامی درخط اصیل انقلاب ،روحانیت، امام ورهبری و ولایت گام برداشته اما اعتقاد راسخ داردکه برای خارج شدن شهرستان ازوضعیت کنونی بایستی یک انسجام وهمنوائی عمومی فارغ ازتفکرات وگرایش های معمول سیاسی وتعلقات طایفه ای وفامیلی درشهرستان ایجاد گرددوبا کسب نظرودیدگاه همۀ فعالان سیاسی درون نظام و دغدغه مندان به پیشرفت شهرستان تصمیمی خداپسندانه اتخاذگردد.


بالاگریوه معتقد است ازآنجا که چهل سال عمر پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری گشته ومردم این شهرستان شهید پرورومعتقد به آرمان های نظام و انقلاب هیچ نفعی ازانتخاب های سیاسی وطایفه ای خود عایدشان نشده و به لحاظ توسعه وپیشرفت همچنان درجا می زنند ، فلذا بالاخره روزی بایستی به این شیوۀ غلط "خود کاندیدا پنداری" پایان داده شود که افرادی بدون هرگونه نظرخواهی ومشورت با مردم ونیروهای مؤثرجریانهای سیاسی شهرستان به میدان آمده و انتظار داشته باشند دیگران چه بخواهند وچه نخواهند بایستی پشت سرآنها راه افتاده وحمایتشان کنند، زیرا چنین خودبزرگ بینی ها وتوقعاتی اهانت به مردم،افکارعمومی وهمۀ جریانهای سیاسی شهرستان است .

 

بالاگریوه اکنون و برای چندمین باربا درک شرایط حساس کنونی که ضرورت ایجاد یک انسجام و وحدت عمومی بین همۀ نیروهای معتقد به آرمانهای نظام وانقلاب درشهرستان احساس می گردد و با رصد جلسات محفلی و طایفه ای وتحرکات برخی کاندیداهای احتمالی معتقد است که همۀ آسیبهائی که شهرستان پلدختر از بعد توسعه و پیشرفت عمرانی، اقتصادی، اشتغال و...متحمل شده نتیجۀ تصمیمات و انتخابهای طایفه ای، قومی وقبیله ای و تعصبات خشک و بدون پشتوانۀ برخی سیاسیون و هواداران سطحی نگربرخی کاندیداها ونمایندگان بوده که درصورت تکرارچنین روندی متأسفانه روزبه روزبرسختی معیشت مردم شهرستان وجمعیت جوانان تحصیلکردۀ نا امید ازآیندۀ زندگی خود که گاهی ناگزیرند ساعت ها وقت خودرا درقلیون سراها سپری کنند،افزوده می شود وبه نظرمی رسدهیچ راه برون رفتی ازوضعیت فعلی جزاین نیست که همۀ دلسوزان وعلاقمندان به تحول وتوسعۀ شهرستان گردهم آمده وباتعریف شاخصهائی فراترازخط کشی های مرسوم سیاسی وباندی همچون صداقت، شفافیت، اعتقادبه آرمانهای حضرت امام ومنویات ولی فقیه وانقلاب ونظام اسلامی، فرا طایفه ای وفراجناحی مشخص نموده وکاندیداها رابا آن معیارها تطبیق داده سپس گزینۀ مورد نظرخودرا به مردم معرفی نمایند.

 

ختم کلام آنکه سیاسیون محفل نشین وهمۀ کسانی که خودرا درقامت کاندیدای آیندۀ مجلس تصورمی کنندبه این توصیۀ مهم توجه داشته باشند که جوانان بیکار،تحصیلکردگان ومردم پلدختربعنوان عقب مانده ترین شهرستان استان ازنظر زیرساختهای اقتصادی،عمرانی،اشتغالزائی و...دیگرنمی پذیرند درمحافل سه چهارنفره وآنهم توسط افرادی بریده ازمردم که خود ،فرزندان واقوام وبستگانشان چندین رقم حقوق ومزایا دریافت می کنند برای سرنوشت آنان تصمیم گیری کنند.

دسته بندی: سیاست
تبلیغ

نظرات

  • اصول گرا
  • 26 شهریور 1398 01:53
  • 0
  سلام حاجی احمدی. شما می گوئید بارها اصول گرایان را دعوت به وحدت کردید.در آخرین باری که امیدکاییدی یادداشتی برای وحدت نوشته بودشما تنها کسی بودی که ردش کردی و پاسخ دادی که نمی شود. شما قبلا با یادداشت هایی مثل مهر ابطال بر شناسنامه اصولگرایان و......مانع وحدت شدید. من از شما انتظار دارم وقتی دم از وحدت اصولگرایان میزنید در عمل هم در راستای وحدت عمل کنید. یعنی به خرد جمعی اصولگرایان احترام بگذارید.من پیشنهاد میدم یک مجمع  عمومی ازاصولگرایان  پلدختر تشکیل  شود و درطی چند جلسه راجب انتخابات  صحبت کنید و با رای گیری  یک نفر را به عنوان  کاندید مجلس معرفی کنید. و همه  از اون حمایت کنید حتی اگه در مجمع بهش رای نداده باشید .وحدت یعنی همین حاجی خودتان که الان شروع  کردیدبرای  وحدت اصولگرایان لطفا درتشکیل این مجمع هم پیشقدم شوید . البته مجمعی مورد  پذیرش هست که همه اصولگرایان از جریانات مختلف در اون حاضر باشند .یعنی خودتان،امید کایدی،سرهنک بهاروند،حاجی نعمتی، بهمن دیناروند، رضا نظری، اکبر قنبری و همه اصولگرایانی که سلیقه های مختلف دارن ولی اصول گرا هستند رو بیارید پای کار. ممنونم حاجی
  ===
  بالاگریوه :
  سلام علیکم
  مطلب آقای امید کائیدی را رد نکردیم بلکه برآن توضیح نوشته و کاملش کردیم . امیدکائیدی خودش از این قضیه هرگز اعلام گلایه نکرده و دربرخی محافل ازبالاگریوه بخاطر آن توضیحات قدردانی هم کرده بود.
  بنده همواره پیشقدم و مدافع انسجام و وحدت نیروهای انقلاب بوده ام و یادداشت های مورد اشاره شما که به قلم اینجانب منتشرگردیده خطاب به افرادی بوده که هم می خواهند نان اصولگرائی را نوش کنند و هم در ستادهای دیگری خودرا نشان داده و سهم بگیرند .
  بنده به خرد جمعی همۀ نیروهای انقلابی فکر می کنم نه فقط کسانی که برچسب اصولگرائی دارند زیرا معتقدم هرکسی به آرمان های امام ، نظام ، انقلاب و رهبری و ولایت مقید باشد انقلابی و خودی است خواه نام خودرا اصولگرا بگذارد و خواه اصلاح طلب .
  پیشنهادی که شما الان در مورد مجمع اصولگرایان داده اید بنده حدود دو سال است طی سلسله یادداشت هائی با عنوان « آسیب شناسی جریان انقلابی» در کانال بالاگریوه مطرح کرده ام و امیدوار هستم که به فضل خداوند نتیجه بدهد.

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید