شنبه، 20 خرداد 1402
علم و فناوری
شناسه خبر: 247

دكترميرزاحسين رشنو:

قلباًدوست دارم اندوخته هاي علمي ام راصرف خدمت به مردم عزيزبالاگريوه كنم

اگرچه زمینه خدمت انچنان که شایسته من بوده و هست دراین شرایط مهیانبودامیدوارم مردم عزیزسرزمین بالاگریوه بدانند و باورکنند که دوست داشتم ازصمیم قلب به جامعه محروم و رنج کشیده ان سامان خدمت صادقانه نمایم

 

بالاگريوه-پايگاه اينترنتي بالاگريوه مصمم است تاهمانگونه كه به معرفي سرداران ودلاورمردان شهيداين ديارهمت گماشته براساس وظيفه ي خطيرورسالتي كه برگرفته ازتعصب وباورداشت وجودنخبگاني درسطح ملي وبين المللي درمحدوده جغرافيائي نخبه پرور ديار«بالاگريوه»لرستان است،به معرفي نخبگان علمي،ورزشي و...اقدام نمايدودراين مسيرباكمال ادب وفروتني ازپيشنهادات ونظرات سازنده فرهيختگان ودلسوزان استقبال خواهدكرد.
دراين قسمت به معرفي يكي ازچهره هاي علمي بالاگريوه يعني دكترميرزاحسين رشنو مي پردازيم .
 دربهارسال1347درخانواده­ ای مذهبی درروستای دوکوهه جایدرازتوابع شهرستان پلدختردیده به جهان گشود.
دوره ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان
دوران ابتدایی رادرزادگاه خودگذراندودوران راهنمایی ودبیرستان رادرشهرستان پلدخترسپری نمود.علاقه وافری به تحصیل علم داشت واین امرسبب شدکه درتمام دوران تحصیل تامقطع دیپلم درسطح شهرستان شاگرداول شناخته شودوازسوی مدیران وقت مدرسه راهنمایی سعدی ودبیرستان هفده شهریورموردتشویق قرارگیرد.دیپلم علوم تجربی رادرسال 1365ازدبیرستان هفده شهریوردریافت ودرهمان سال درکنکورتربیت معلم رشته آموزش ریاضی درمرکزشهیدباهنراراک پذیزفته شدودرسال 1367بامعدل الف فوق دیپلم ریاضیات رادریافت نمودو درشهرستان پلدختربه آموزش ریاضی درمقاطع دبیرستان و راهنمایی پرداخت.
دوره کارشناسی زراعت واصلاح نباتات  دانشگاه شهیدچمران اهواز
درسال1373درکنکورسراسری دررشته زراعت واصلاح نباتات دردانشگاه شهیدچمران اهوازپذیرفته شد.دربهمن سال 1377دررشته زراعت واصلاح نباتات دانش آموخته گردیدومجددابه زادگاه خویش بازگشت ودرسطح دبیرستان به تدریس پرداخت.عشق وعلاقه فراوان به یادگیری علم  ودانش اورابرآن داشت که به فکرادامه تحصیل دررشته خویش بپردازد.

دوره کاشناسی ارشدزراعت دانشگاه شیراز
درسال1380درمقطع کاشناسی ارشددررشته زراعت دانشگاه شیرازبارتبه1پذیرفته شدوفعالیتهای پژوهشی خودرادراین مقطع دردانشگاه شیرازشروع نمود.پایان نامه کارشناسی ارشدرادرزمینه کم آبیاری وصرفه جویی درمصرف آب درمناطق خشک ونیمه خشک دردانشگاه شیرازآغازنمودوموضوع پایان نامه را"اثرزمان قطع آبیاری بررشدوعملکرد چغندرقند"انتخاب ونتایج پایان نامه با انتشار دو مقاله به اتمام رساند.
ازدیگرفعالیت های پژوهشی ایشان فعالیت روی پتانسیل های دیمکاری دراستان فارس بودکه باجمع آوری داده های مختلف  آماری هواشناسی،ادافیکی وگیاهی به این موضوع مهم پرداخت ونتایج رادرقالب یک سمینارباحضوراساتیدمجرب دانشگاه شیرازارائه نمود.
درسال1382 ازدانشگاه شیرازبامعدل الف فارغ التحصیل گردید.
فعالیتهای پژوهشی
درسال 1382به قصدخدمت به جامعه کشاورزی وفرهنگی به شهرستان پلدختربرگشت امابه دلایل متفاوت اینبسترفراهم نگردید ودرسال1383به همکاری بادانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان وتدریس درهنرستانهای کشاورزی استان پرداخت.حاصل همکاریهای ایشان با گروه زراعت دانشکده کشاورزی 5 طرح پژوهشی به شرح زیر بود:
1-بررسی الگوهای کشت دیم و تراکم بوته برعملکرد و اجزای عملکرد گندم درشرایط استان لرستان
2-بررسی تاریخ کاشت وفاصله ردیف ارقام بومی نخود درمنطقه ویسیان لرستان
3-بررسی کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه­ای درشرایط دیم منطقه ویسیان لرستان
4-بررسی روشهای کم خاک ورزی بررشدوعملکرد ارقام میان رس ودیررس ذرت درشهرستان پلدختر
5- بررسی روشهای کم خاک ورزی بررشدعملکرد دورقم لوبیای دیررس ومیان رس درشهرستان خرم آباد لرستان
تالیف و ترجمه
1-کاشت، داشت و برداشت بادام زمینی (تالیف)
2-کاشت،داشت وبرداشت هل (گیاه دارویی) (ترجمه) 56صفحه
3-گیاهان پوششی (ترجمه) 496 ص   

دوره دکتری تخصصی زراعت گرایش اکولوژی دانشگاه تربیت مدرس
درسال1387موفق به گذراندن دوره تافل انگلیسی گردیدودرسال1388ازآزمون کتبی تخصصی ومصاحبه علمی دانشگاه تربیت مدرس بارتبه دوم پذیرفته شدودرشهرتهران مشغول فعالیت علمی وپژوهشی گردید.رساله دکتری خودراباموضوع"کاربردبرخی ریزمغذیها وتنش خشکی برعملکردوکیفیت بذریونجه های یکساله"باراهنماییهای اساتیدفیزیولوژی واکولوژی دکترزین العابدین طهماسبی سروستانی ودکترحسین حیدری شریف آبادومشاوران متخصص درزمینه بذر(دکتررضاتوکل افشارازدانشگاه تهران ودکترسیدعلی محمد مدرس ثانوی ازدانشگاه تربیت مدرس)انجام دادودردی ماه سال1391بانمره 84/19 ازرساله خویش دفاع نمود.حاصل کاررساله دکتری ایشان 5 مقاله پژوهشی بودکه دومقاله رادرمجلات بین المللی Crop Science و Seed Science Research و3مقاله درمجلات داخلی دانشگاه تهران،دانشگاه گرگان و انجمن علوم زراعی ایران پذیرش نمود.
پاي صحبت وواگويه هاي دكتررشنو
علاقه وافربه تحصیل علم فی نفسه مرابرآن داشت تادرراستای تولیدعلم ودانش تلاش نمایم وعلیرغم مشکلات زیادوعدیده پتانسیلهای خودرانشان دهم و برمردم خویش عرضه نمایم
اگرچه زمینه خدمت انچنان که شایسته من بوده و هست دراین شرایط مهیانبودامیدوارم مردم عزیزسرزمین بالاگریوه بدانند و باورکنند که دوست داشتم ازصمیم قلب به جامعه محروم و رنج کشیده ان سامان خدمت صادقانه نمایم
گویابرخی ندانسته مردم بالاگریوه راعلیرغم این که یک گروه متحدویکپارچه بودندبه گروهای مختلف تبدیل نمودندوبه جای همدلی واتحادبین قبایل وگروهای عشیره ای آنهارابه گروههای جداازهم تبدیل نمودندوبرخلاف توصیه های مقام عظمای ولایت واندیشه های ناب خداگونه حضرت امام دانسته یاندانسته عمل نمودندو بذرتفرقه وکینه رادردل مردم ان سامان کاشتند اجازه خدمت به نیروهای مومن وبومی ندادندو بجای استفاده ازنیروهای بومی اقدام به ورودنیروهایی نمودندکه هیچ سنخیتی بانوع ونحوه زندگی مردم مانداشتندکسانی رابه مسئولیت هایی گماردندکه به جای استفاده ازخردواندیشه درسیستم مدیریتی به چاپلوسی وبله قربان گویی شهرت بیشتری داشتندامروزدرآن دیارمردمی محروم ومستضعف بامنابع عظیم ملی دیده می شوندکه سهم آنهاازاین منابع گاهاسیل وطوفان وخشکسالی می باشد.دشتهایی عظیم وبدون آب دیده میشوندکه روزگاری آبادوسرسبزبودندچاهای عمیق ونیمه عمیق یابلااستفاده شده اندیابه نابودی وخاموشی نزدیک گردیده اندگویامردم یادرخوابندیاآنهارابه خواب زده اندوشاهد کوچ عزیزترین کسان خودبه استانهای صنعتی هستند
کوچ مغزهاتنها فراریک شخص و یایک نفرنیست بلکه کوچ خانواده ای است که شایدحضورش و وجودش دربین مردم آن سامان می توانست الگوی رفتاری وعلمی مناسبی باشدگویااندیشه های فرهنگی نیزدرآن سامان یاخفته اندیادچاربیماری سیاست زدگی وهرج مرج طلبی فکری شده اندیاجوبوجودآمده توسط برخی اجازه ظهورتفکرات منتقدانه آنهارانمی دهدخدای راشاکرم که توانستم در این وادی تحصیل علم نمایم وفرصتی یافتم تاخوب بیاندیشم وازبیرون باعینکی دینی وعلمی منطقه و مردمم راارزیابی نمایم
و بدانم و بدانم و بدانم  که: همه جای ایران سرای من است

دسته بندی: علم و فناوری
تبلیغ

نظرات

  • شهید مفتح
  • 17 تیر 1398 19:51
  • 0
  سلام  و عرض ارادت استاد عزیز دکتر میرزاحسین رشنو
  منم!  
  شاگردی از سال های گذشته!
  امیدوارم هر کجا ازاین دیار هستید، روزگارتون خوش و سلامت و پیروز باشید. 
  امروز گذرم به درس زراعت و کشت آفتابگردان در باغچه ی دانشگاه افتاد . گذری به قداست یاد خدا در دل یک آدم غریبه در شهری دور و دراز.
  خلاصه! من آنجا بودم و صدای آبی که در پای درختان انجیر می گذشت من را بیشتر می گریاند. بین خودمان بماند و زبان گنجشک ها نفهمند که سیر سیر گریستم. 
  دلم برای همه چیز تنگ شده، از روزای کشت بذر گرفته تاااااااااا روزای امتحان پایان ترم. 
  استاد! دلم براتون خیلی تنگ شده. 
   خوشحالم فرصتی شد که شمارو اینجا و در این صفحه ببینم . 
  امیدوارم که هر روز جوانه های زندگی تان، سبزتر از دیروز باشد. 
  • همیشه به یادت
  • 28 خرداد 1397 20:18
  • 0
  سلام دکتر رشنو 
  خدا قوت 
  شما گل واژه های زیبایی از باغ وطن، تحصیل، نوعدوستی با عشق چیده اید
  تداوم موفقیت را براتون آرزو میکنم همانطور که قلبا دوست دارید. 
  • یک شاگرد کوچک
  • 19 آبان 1396 12:57
  • 0
  سلام حضور دکتر میرزاحسین رشنو ارجمند
  استاد سالهای پیش و به یادمانی من! 
  بسیار خوشحالم که این فضای علمی،امکان دیدن شما را بعد از مدتها برایم میسر نمود.
  همواره در راه دانش و پژوهش موفق باشید
  سلامتی روز افزون برای شما،آرزوی همیشگی ما شاگردان است.
  (جومه آویی) 
  • ن حسین
  • 20 شهریور 1396 18:41
  • 0
   باسلام و خدا قوت 
  دکتر رشنو!شما به خوبی ثابت کردیدکه خواستن توانستن  است.
  من از شما آموختم که هیچ عاملی نمی تواندخواستن انسان را سد کند.
  همیشه سلامت و زنده باشید.
  آرزومند موفقیت روز افزون برای شما
  ن حسین 
  • من دختر لرم
  • 4 مرداد 1396 17:11
  • 0
  با سلام و احترام
  دکتر رشنوی عزیز! به واگویه های شما گوش دادم.
  با توجه به صحبت‌ها، شما معتقد به خرد و اندیشه هستید و مدعی شدیدکه خوب می اندیشید و مردم را با عینک علم و دین ارزیابی می کنید.
  به نظرمن گاهی برداشتن عینک لذت نگریستن را بیشترخواهد کردچون در این حالت مانعی از سر راه دیدن برداشته شده و مردمی مملو ازعشق می بینی که از الفبا فراتر نمی دانند و از روی شعر موسی، خدا را معنی می کنند.
   
   
  • دکتر رشنو
  • 19 تیر 1396 00:37
  • 0
  سلام بر انانکه ارزشهای انسانی و الهی را عاملند و در راه اعتلای سرزمین ایران همواره تلاش میکنند و من هم افتخارم این است که در این راه مقدس گام بر می دارم.
  بالا گریوه مجموعه ای از طوایف می باشند که در جنوب استان لرستان زندگی میکنند انها دارای گویش لری می باشند که در ایران باستان ریشه در زبان سانسکریت یا زبان فارسی دری دارد.  منش انها سبب شده است که به این نام خوانده شوند. ما در برابر انسان های ارزشمدار خاضع هستیم. از شما تشکر میکنم که نسبت به ما محبت نمودید و نظر دادید.
  • هیلناز
  • 18 تیر 1396 23:22
  • 0
  به نام خدا
  سلام و عرض احترام پیشکش استادرشنو!
  جایی خواندم:
  بالاگریوه یعنی بالادست بالانشین ،برترین قبیله وطایفه
  و خواندم که بالاگریوه ازاصیل ترین قبیله لرمی باشد.
  افتخاردارم که پای درس استادی نشستم که از سرزمین بلند آوازه و سربلند لرستان برخاسته است.
  • رشنو
  • 18 فروردین 1396 12:52
  • 0
   با سلام و احترام فراوان
   عشق و علاقه خدمت به همنوعان از ویژگی های انسانی و اخلاقی هست که برای هر مسلمان و غیر مسلمان ارزش محسوب می شود. افتخار من این است که به تربیت افرادی پرداختم که همه انها از اینجانب ارزش مدارتر و به ارزش های دینی و اخلاقی پایبندتر می باشند. برای شما از خدای بزرگ توفیق خدمت و برای مدیر سایت جناب اقای احمدی سلامتی از درگاه خدای بزرگ طالبم. دوست و  برادر عزیزم اقای احمدی عمر خود را در خدمت به هموطنان خود سپری میکند و الگوی ما در زندگی می باشد
  • نون باران
  • 29 اسفند 1395 08:58
  • 0
  به نام خالقی که عقل واندیشه و احساس را در کنار هم سرشت.
  سلام دکتر رشنو،استاد عزیزم!
  تلاش خستگی ناپذیر جنابعالی درمسیرخدمت به همنوع و عشق ورزی به سرزمین، حتماسرلوحله اهداف ما دانشجویان قرارخواهد گرفت.
  • حسین حسنوند
  • 20 بهمن 1394 10:00
  • 0
  درودبر شما جناب آقای دکتر رشنو فرزند ناف بالاگریوه انشااله که همیشه درراه کسب علم موفق باشید
  • حسین رشنو
  • 14 اسفند 1392 10:12
  • 0
  سلام کار بسیار خوبی را درپیش گرفته اید که مشاهیر وافراد تحصیل کرده وخیر نیکوکار شهرستانتان را معرفی میکنی. خداوند بزرگ به شما بزرگی وسلامتی عطا نماید. حسین رشنو دبیر جغرافی از شوش
  بالاگريوه- اين اقدام را انجام وظيفه درراستاي اداي دين نسبت به نخبگان تلقي كرده و به لطف خدا ادامه خواهم داد.
  • مهلابیدگلی
  • 24 تیر 1392 19:28
  • 0
  استان شماراندیده ام ساکن شهری بسیاردورترازشماامادرسرای شماایران هستم فکرهای بزرگی دارم دوست دارم درمسیررشدوکمال شماالگویم باشید.
  استان شمارا نمیشناسم اما درسرای شما ایران درشهرستان ورامین مشغول به تحصیل در دبیرستان فرزانگان هستم وامسال اولین سال تحصیل من دردوره ی اول دبیرستان تیزهوشان است .معدلم 20ورتبه ی قبولی در ازمون؟؟؟؟؟؟؟وفکر های بزرگی دارم امیدوارم در مسیر رشدوتعالی ازشما الگو بگیرم ... / 10001000تادوستتون دارم/
  مديرسايت : براي شما آرزوي موفقيت دراهداف بلندتون داريم. انشاالله با هردوبال تحصيل و توكل به خدا به آرزوهاي مقدست خواهي رسيد.

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید