پنج شنبه، 3 فروردین 1402

بخاطر انعکاس مطالبات کشاورزان شهرستان ؛

باشکایت جهاد کشاورزی پلدخترمدیرمسئول بالاگریوه و دبیر مجمع مطالبه گران پلدختر به دادگاه می رود

بخاطر انعکاس خواسته ها، سوالات و مطالبات کشاورزان شهرستان مدیرمسئول رسانۀ مطالبه گر بالاگریوه با شکایت جهاد کشاورزی پلدختر به دادگاه می رود ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 1

یادداشت /باتوجه به عقب ماندگی چندین سالۀ شهرستان وصدها وعدۀ برزمین مانده؛

نمایندۀ آیندۀ پلدختربایدبروندادهمبستگی همۀجریانهای سیاسی درون نظام و فردی فراجناحی،فراطایفه ای،صادق و شفاف باشد

تلنگری ازسردلسوزی وهشداری برگرفته ازدیدگاه های عامۀ مردم به کاندیداهای احتمالی که ازمردم حوزۀ انتخابیۀ محروم پلدخترانتظاررأی و حمایت دارند ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 1

امام جمعه پلدختر درجلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر مطرح کرد:

درانجام فریضه امربه معروف ونهی ازمنکرضرب المثل غلط و رایج «عیسی به دینش موسی به دینش»جایگاهی ندارد

امام جمعه پلدختر گفت : در فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر ضرب المثل غلط و رایج « عیسی به دینش موسی به دینش» جایگاهی ندارد ...
نظر دهید نظرات منتشر شده: 0