تاريخ: 94/12/17 - 14:13 - گروه: سیاست / ویژه - شناسه: 1886
دبیرِخبرِ بلوطستان ! اَینَ تَذهَبون ؟

یکی ازمخاطبان پایگاه اطلاع رسانی بالاگریوه  بانام « مردم شناس » درارتباط با مطالب انعکاس یافته درپایگاه بلوطستان به قلم آقای « عباس دارائی » مطلبی با عنـوان « دبیرخبربلوطستان،این تذهبون» ارسال کرده است که ضمن احترام به آقای عباس دارائی به شرح زیر تقدیم مخاطبان می گردد.


دبیرِخبرِبلوطستان ! اَینَ تَذهَبون  ؟


جناب آقای عباس دارائی !
باسلام نظربه اینکه احتمال می دادم همچون بسیاری ازکامنت هائی که پیش ازاین نوشته درانتقاد ازبرخی مطالب شما ارسال کرده ام ازانعکاس این انتقاد هم خودداری کنیدصلاح رادرآن دیدم که انتقاد خود نسبت به نوشته ها و مواضع سیاسی و اجتماعی جنابعالی را برای « بالاگریوه » ارسال نمایم.

امیدوارم از توضیحات مستند ایجانب دلزده نگردید.


الف - آقای دارائی باتوجه به اینکه مسیرحرکتی سیاسی نامشخص و مبهمی دارید،مدتهابودمی خواستم ازشماسوال کنم بالاخره خط مشی سیاسی شما چیست؟به کدام جریان سیاسی مملکت پایبند هستید؟کدام جریان سیاسی درشهرستان و استان را قبول دارید؟


ب - آقای دارائی شماکه زیرکانه بابکارگیری کلمات و نوعی ادبیات وانمود می کنید احترام جایگاههای خاص و ازجمله امام جمعه را حفظ می کنید امادرارتباط با انتشار مطلبی به ظاهر به قلم کاربری با نام « مالگه » دربلوطستان اتهامات و ناسزاهائی رابه امام جمعه ولائی و معززشهرستان یعنی حضرت حجت الاسلام و المسلمین سوری نسبت داده ایدکه جوابگوئی به آنهاصحت و سقم علاقه جنابعالی به نمازو امام جمعه را مشخص می کندو البته مستحضرباشیدکه پیگیری هرکدام از این اتهامات ازطریق دستگاه قضائی عواقب بسیار سنگینی برای حضرتعالی دربرخواهدداشت.

-درنوشته منتشرشده بوسیله جنابعالی امام جمعه شهرستان به «گرم کردن تنور تجمع و اعتراض» متهم شده است


-درمطلب منتشرشده بوسیله شما امام جمعه معزز شهرستان به « شبهه افکنی » متهم شده است


-درمطلب منتشرشده شما امام جمعه شهرستان به « تشویش اذهان عمومی» متهم شده است


-درمطلب جنابعالی امام جمعه به « بی اطلاعی ازسازوکار انتخاباتی« متهم شده است


-درآن نوشته خودرادرجایگاهی فرض کرده ایدکه امام جمعه فاضل ودانشمندشهرستان را ارشادنموده و ایشان رابه آیه شریفه ولاتقف مالیس لک ...حواله داده اید


-دراین مطلب امام جمعه شهرستان را به « بهتان زدن به مجریان انتخابات » متهم کرده اید


-درمطلب مورداشاره امام جمعه را به «ساقط شدن ازشرط عدالت و امامت جمعه و.... »  متهم کرده اید


- درآن مرقومه خود را درجایگاهی تصورکرده ایدکه به امام جمعه تذکردهیدتا درنمازجمعه های آینده ازمردم عذرخواهی نموده و ازخود رفع اتهام نماید

 

-آیا هیچ تصور کرده اید که انتساب هرکدام از این اهانت ها درمحکمه قضائی چه حکمی دارد ؟

         
آقای دارائی !
مسائل فراوان دیگری درخصوص :

-دلیل جدائی و فاصله گرفتن نیروهای سیاسی وبرخی طوایف ازدکتر کائیدی

-حضورموثرشما درجلسات انتخاباتی وتصمیم گیری اکثرکاندیداها

-دلیل جدائی مدیران منتسب به کائیدی ازایشان وحضورآنان درستادهای دیگر کاندیداها ازجمله آقایان دکترچراغی وکاظمی

-کامنتهای اهانت آمیزوجهت دار ذیل بسیاری ازمطالب شمانسبت به اشخاص وجریانهای سیاسی شهرستان

- حضورمعناداریکشنبه پس ازانتخابات جنابعالی درراهروها وسالن انتظارمجلس شورای اسلامی

و

صدها مطلب دیگروجودداردکه طرح این موارد رابه فرصتی دیگرموکول می کنیم.   

                                                                                        « مردم شناس »


بازگشت