تاريخ: 93/11/27 - 13:16 - گروه: سیاست - شناسه: 1241
بی نظیرترین حماسه حضور مردم پلدختر رقم خورد

بالاگریوه - مردم ولایتمداروغیرتمند پلدخترصبح امروزیکی دوساعت قبل ازآغازمراسم راهپیمائی خودرا به میدان شهید بهشتی این شهررسانده بودند تا با لبیک به ندای رهبرفرزانه انقلاب مشت های گره کرده خودرا بردهان استکبارجهانی به سرکردگی آمریکا وسردمداران رژیم جعلی صهیونیزم بکوبند و تنفرو انزجارخودرا ازهمه جانخواران و ایادی ودنباله های آنان اعلام کنند.

 

به گزارش بالاگریوه به رغم هوای نامساعد و شرایط جوی نامطلوب ، مردم سرافراز و همیشه درصحنه پلدختراز زن ، مرد ، پیر، جوان ، کارمند ،کارگر، کشاورز، کاسب،شهری ، روستائی ، دانش آموز، دانشجو، استاد ،معلم ،دبیر، خدمتگذار، مدیر،روحانی ،طلبه ،نظامی ، انتظامی ، بسیج ،سپاه ، خانواده های معظم شاهد وایثارگروخلاصه ازهرقشری همچون دریائی مواج وطوفانی آمده بودند تا یکباردیگرصلابت وایستادگی خودرا درحمایت ازانقلاب و نظام اسلامی و لبیک به ندای رهبروولی فقیه خود حضرت آیه الله الامام خامنه ای به رخ جهانیان بکشانند.

درطول مسیر راهپیمائی لحظه به لحظه برانبوه جمعیت افزوده می شد وطول وعرض خیابانها ومعابرشهرناتوان ازتحمل ظرفیت این جمعیت بود .

تاچشم کارمی کرد جمعیت بود وحضوروصلابت واقتدار،بطوری که هیچ نقطه ای ازشهر نبود که بتوان با استقراردرآنجا ابتدا وانتهای جمعیت را مشاهده ومحاسبه کرد.

توان به تصویرکشیدن این حضورحماسی بادههادوربین مستقردرطول مسیرراهپیمائی امری غیرممکن می نمود.

جوانان و نوجوانانی باسربند هائی که جمله : « رهسپاریم با ولایت تاشهادت» برروی آن نقش بسته بودیاددوران دفاع مقدس را به اذهان تداعی و عشق وعلاقه قلبی خودرا به رهبرومولایشان حضرت آیه الله الامام خامنه ای به منصه ی ظهورگذاشته بودند.

جمعیت با شعارهای کوبنده «مرگ برآمریکای اسلام ستیز»و«مرگ براسرائیل» با بصیرت هرچه تمامترریشه ی همه فتنه های جهانی یعنی دولت آمریکا را نشانه رفته بودند.

عکس ها ازاحسان مهرابی

 

مردم قهرمان پلدخترهمچون مردم سایرنقاط کشورامروزجلوه هائی زیبا ازاتحاد،همدلی، یکپارچگی وانسجام وحضورتکلیف مدارانه وعزتمندانه درمعرض رصد ماهواره های دشمنان قراردادند وقیامتی برپاکردندتانشان دهندکه درهرشرایطی لحظه ای ازپشتیبانی رهبروولی فقیه خودفروگذار نکرده ودست نخواهند کشید.

سخنران مراسم 22بهمن پلدختردرفرازی ازسخنرانی خودضمن دعوت مردم به اتحاد ویکپارچگی دربرابرتوطئه های استکبارجهانی وایادی داخلی گفت: اینجا هویزه ثانی است ،خانواده های شهدا بسیجیان وهمه وهمه آمده اندتا نشان بدهند که چگونه مدافع حق و حقیقت اند.

امام جمعه پلدختربا تحلیل حدیثی ازقول امام رضا(ع) مبنی براینکه شیعیان ماهیچ وقت به حرف منافقین گوش نخواهندداد گفت: منافقین خواستند امروزشما مردم هویزه ثانی به صحنه (راهپیمائی) نیائید ولی شما باغیرت وتعصب ومشت های گره کرده آمدید تا بگوئید : « منافق کوردل ننگت باد» ، « مرگ برمنافق» .

حجه الاسلام لروند دربخش دیگری ازسخنان خود تصریح کرد: امروزهمه ازهرگروه، طایفه، جناح وحتی آنهائی که به همدیگر انتقادهائی داریم وجرو بحث هائی باهم داریم آمده اند تاعشقشان را به رهبری و ولایت نشان دهند وبه کوری چشم منافقین که می خواستند سوء استفاده بکنند وبرحضور شما مردم تأ ثیربگذارند وبه کوری چشم اوباما که اخیراً گفته بود تحریم ها سرجای خود هستند،مردم ما آمده اند تا توی دهان منافقین و یاوه گویان بزنند، آمده اند تا اعلام کنند اگرکسی کج برود ملت راست و استواراست. آمده ایم که بگوئیم اگرتحریم ها سرجای خود باقی است، تنفر وانزجارما ازآمریکا ودولتمردان آمریکا هم باقی است ،آمده ایم تا فریادبزنیم همه عاشق ومطیع رهبریم وخونی که دررگ ماست هدیه به رهبرماست، امروز دنیا ازشعار« حزب فقط حزب الله » و« حزب فقط حزب علی رهبرفقط سید علی » مردم ما به لرزه درآمده است .

راهپیمائی بی سابقه مردم پلدختردر22بهمن93برگ زرین دیگری برتاریخ سراسرحماسه این خطه ولایتمدارافزود.


بازگشت