تاريخ: 93/06/14 - 18:47 - گروه: رصد بالاگریوه - شناسه: 1042
حضور معنا دار فرماندار سابق پلدختر در اين شهر طي هفته جاري

به گزارش بالاگریوه فريدون رشيدي روزچهارشنبه 12شهريور93بايك دستگاه سواري شاسي بلنددرپلدخترحضوريافته است.
برخي گمانه هاحكايت ازآن داردكه باتوجه به درخواست الهيارملكشاهي نماينده كوهدشت ازوزارت كشوربراي الحاق رومشكان به شهرستان پلدختر،به احتمال قريب به يقين فريدون رشيدي براي رايزني وافكارسنجي درخصوص انتخابات آينده مجلس به شهرستان پلدخترآمده باشد.

دراين ارتباط توجه فرماندارمحترم سابق پلدختررابه اين واقعيت انكارناپذيرجلب مي نمائيم كه:

اولاً) هنوزهيچگونه طرح ويالايحه اي درخصوص الحاق رومشكان به شهرستان پلدختردرمجلس مطرح وياتصويب نگرديده.

ثانياً) مردم فرهيخته پلدختربابهره مندي ازنيروهاي توانمندبومي ازهمه گرايش هاي سياسي داخل نظام،حضورافرادغيربومي رابعنوان كانديداي نمايندگي مجلس ازاين حوزه اهانت به خودوناديده گرفتن استعدادهاي ارزشمندانساني اين شهرستان ارزيابي مي كنند.

                                                  نظرخواهي

«بالاگريوه»ازفعالان سياسي،فرهنگي،اجتماعي انتظارداردنظرات،ديدگاههاوتحليلهاي خودرادر زمينه حضوراحتمالي هركانديداي غيربومي دراين شهرستان ازطريق ارسال نظر درپايان همين مطلب ويارايانامهinfo@balageriveh.irارسال نمايند.


بازگشت