تاريخ: 93/02/31 - 00:20 - گروه: اجتماع - شناسه: 845
بیش از 190 هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) لرستان قرار دارد

به گزارش بالاگریوه مدیر کل کمیته امدادامام خمینی (ره ) لرستان گفت : درحال حاضر 80 هزار و 566 خانوار با جمعیتی بالغ بر190هزار و 255 نفرتحت پوشش این کمیته در استان قرار دارند.

ولی اله منتظری درجمع خبرنگاران ضمن تبریک سالروزتأسیس کمیته امدادگفت:این کمیته امداددرقالب 50سرفصل کاری به محرومان خدمت رسانی دارد و رویکرد کمیته امداد بر مبنای توانمندسازی است.

وی افزود: طی 11 ماه امسال 494 میلیارد ریال به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد لرستان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت :درطرح اکرام ایتام نیزبیش ازهشت هزارو 872 یتیم زیر 18سال با 19هزارو 866حامی وجود دارد.

وی بااشاره به اینکه این حامیان امسال 79 میلیاردریال به ایتام لرستانی پرداخت کرده اند،افزود :به طورمیانگین ماهیانه به هر یتیم 500 هزار ریال توسط حامیان آنها درلرستان پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امدادلرستان همچنین گفت:درزمینه خدمات حقوقی چهارهزار و 257 موردخدمات به افرادتحت پوشش کمیته امداد طی سال جاری ارایه شده است.

وی افزود:دراین مدت نیزدو هزارو 398 فقره جهیزیه و کمک جهیزیه با اعتباری بالغ بر 21 میلیارد و 470 میلیون ریال به زوج های جوان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت:طی چهارسال گذشته توسط کمیته امداد لرستان 20 هزارموردازدواج ساماندهی شده که ازاین تعدادتنها 318مورد منجر به طلاق شده است.

وی ازهزینه های بستری رایگان افرادتحت پوشش کمیته امداد لرستان خبرداد و تصریح کرد:زمینه وام های کارگشایی امسال هفت هزار و 259موردبا ارزش 91میلیارد و 596 میلیون ریال به مددجویان پرداخت شده است وهمچنین46 میلیاردریال هزینه 58 هزار و 204 نفر بیمه شده کمیته امداد شده است.

مدیرکل کمیته امدادلرستان گفت :درحال حاضرهفت هزارو 303دانشجوو 15هزارو 925 نفردانش آموزامسال ازخدمات کمیته امداد این استان بهره مند شده اند.

وی افزود :طی این مدت نزدیک به20 میلیاردریال به دانشجویان ودانش آموزان تحت پوشش کمیته امدادلرستان پرداخته شده است.

منتظری اظهارداشت : امسال نیزچهار هزار و 936 فرصت شغلی با اعتباری بالغ بر 210 میلیارد ریال توسط کمیته امداد لرستان ایجاد شده است.

مدیرکل کمیته امدادلرستان ازخودکفایی شش هزارو 686نفردرسال های90 و 91درسطح استان لرستان توسط این نهادخبردادو گفت: در سالجاری پنج هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد در این استان خودکفا خواهند شد .

220 هزارمشترک صندوق صدقات خانگی در لرستان وجود دارد

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امدادامام خمینی(ره)لرستان گفت:درحال حاضر220هزارمشترک صندوق صدقات خانگی درلرستان وجود دارد.

حمید علوی درجمع خبرنگاران افزود:درسطح استان لرستان 220 هزارمشترک صندوق صدقه خانگی وجودداردکه سالانه بیش ازپنج میلیارد ریال درآمد دارند .

وی اظهارداشت:رشدکمک های مردمی این استان درسال 91 نسبت به سال 90بیش از 63درصدافزایش داشته است وامسال نیزدر 10ماه سال 300 میلیارد ریال درآمدجمع آوری شده است .

وی تصریح کرد :همزمان باکشور از10 اسفند ماه جاری تا 16 اسفند ماه بیش از250 پایگاه ثابت و سیاردرسطح لرستان درجشن نیکوکاری دایر می شود.

وی گفت :همچنین مردم لرستان درسال گذشته 13میلیاردریال درجشن نیکوکاری به نیازمندان کمک کرده اند.

معاون مشارکتهای مردمی کمیته امدادلرستان افزود:سال گذشته درسرفصل های مختلف،کمیته امداداین استان توانسته است200 میلیاردریال درآمدزایی کند.

وی ازمردم استان لرستان خواست درصورت امکان مبالغ نقدی خودرابه شماره 105237286002بانک ملی مرکزی به حساب کمیته امداد برای پرداخت به نیازمندان واریز کنند. 


بازگشت