تاريخ: 93/12/06 - 12:17 - گروه: رصد بالاگریوه - شناسه: 788
هركس آبروي مؤمني را بريزد خداوند او را در بين مردم مفتضح مي كند

بالاگریوه-آبرودرلغت به معنای شرف واعتبارآمده وانسان بخاطرکرامت ذاتی که داردجانشین خداوندمتعال درروی زمین شده وازطرفی فرشتگان هم ماموربه سجده کردن برای انسان شدندتاجایی که اباکننده ازآن ازدرگاه الهی رانده شد.بنابراین نفس این انسان محترم است وشایسته احترام .

يكي ازآموزه هاي مهم تربيتي كه مورد تاكيد مكتب انسان سازاسلام قراردارد ضرورت حرمت آبروي ديگران است.

اين موضوع آنقدرمهم است كه تجاوزبه آبروي ديگران جزء بزرگترين گناهان محسوب شده وازطرف خداوند وعده عذاب اليم داده شده است.دراين آيين گناه تجاوزبه آبروي مسلمان ازگناه زناي بامحارم بالاتراست.

دراين مكتب آبروي مسلمان همچون مال و خون او برمسلمانان ديگرحرام شمرده شده است.طبق تعاليم ديني اسلام نزديكترين وضعي كه بنده به كفرپيدا مي كند آن است كه با فردي برادرديني باشد ولغزشها وخطاهاي او راشماره كند تاروزي اورا به آنها سرزنش نمايد.

پيامبراكرم صلوات الله عليه مي فرمايند همه چيزمسلمان، ازمال، آبرو وخونش برمسلمان ديگرحرام است هرگاه مومن برادرديني خود رامتهم نمايد، ايمان اوآب مي شود وازبين مي رود همانطوري كه نمك درآب حل مي شود وازبين مي رود, ونيزمي فرمايند كسي كه مرد مسلمان يا زن  مسلماني  را غيبت كند، خداوند متعال چهل روزنمازوروزه اوراقبول نميكند، مگرآنكه غيبت شونده اوراعفو كند هركه به عيبجويي، كسي رابه صفتي كه دراونيست ياد كند ويا تهمتي بزند خداوند او رادرآتش جهنم محبوس دارد تا گفته خويش رامجري دارد.

            «حسادت» ، « خودبرتربيني» و «عقده » دلايل روانشناسانه مهاجمان به آبروي افراد

یک عده مردم ، به اصطلاح روانشناسی امروز«عقده»دارند ، هرجا که‏ یک کسی رامی‏ بینند که درمیان مردم یک وجهه‏ ای وحیثیتی دارد، چون به این اشخاص حسادت می ‏برند، همت وعرضه هم ندارند که خودشان را جلو بیندازند ، فورا به این فکرمی‏ افتند که‏ یک شایعه‏ ای درباره اودرست کنند.می‏ گویند ما که نمی‏توانیم به اوبرسیم‏ پس اورا پایین بیاوریم.

چگونه این کاررا انجام می‏دهند ؟ بایک‏ عملی درمنتهای نامردی وآن اینکه یک شایعه ‏ای علیه اوبسازند و یک‏ تهمتی به اوبزنند.آنقدراین گناه بزرگ است که خدا می‏داند!

علت اینكه افرادی آبروی افراد دیگررا می ریزند به خاطریك خود برتربینی است.قرآن می فرماید: اینكه كسی را تحقیرمی كنی برای این است كه خیال میكنی خودت هیچ عیبی نداری

                   آبروي افراد نتيجه يك عمرزندگي ،مايه شخصيت و تمام سرمايه آنهاست

بعضی چیزها بسیارگران بدست می‌آیند، ولی بسیارارزان ازدست می‌روند شاید نتوان باورکرد که پس ازایمان،چیزی گران‌ترازآبروی مسلمان وجودندارد.آبروی یک فرد محصول یک عمرزندگی، تلاش وسختی وتمام سرمایه ی اوست واین امرمهم که درآیات وروایات اسلامی تأکید بسیاری به آن شده است، ممکن است دریک لحظه  دراثرجهالت ویاغرض ورزی عده ای ازدست برود، چیزی که جبران آن بسیارمشکل است وحتی ممکن است هیچگاه جبران نشود.بنابراین چنین گناهی نیزبالاتروبزرگ‌ترازریختن آبروی مسلمان وجود ندارد.

همانطوركه آب مایة‌ حیات است آبروی انسان نیزمایة حیات شخصیّت اواست، مؤمن نزد خداوند مقام ومنزلت ویژه ای داردتاآنجاكه می فرماید:« اِنَّ اللهَ یُدافِعُ عَنِ الَّذینَ ءامَنوا».پس كسی راكه خداوند مدافع اواست چگونه انسان به خودجرأت میدهد كه پرده اش را بدرد، و رازش را فاش كندیاعیبش راآشكارسازد،ویابی دلیل به اوتهمت واردنموده و آبروی اورابریزد و به حیثیّتش صدمه برساند

                                         احترام مومن ازاحترام كعبه بالاتراست

ازنظراسلام حفظ جان،مال وآبروی مردم وحتی اندیشه آنان محترم است.امام صادق (علیه السلام)می فرمایند:«المومن اعظمُ حرمةً مِن الكعبة؛ احترام مومن،ازاحترام كعبه،بالاتراست.» به گونه ای که مال مؤمن رادارای حریمی چون خودش درنظرگرفته اند .

اسلام عزیزآبروی مسلمان را بسیارارزشمندمی داندوریختن آن رابسیارخطرناک وگناهی بزرگ شمرده است .متاسفانه درجامعه ماچیزی که نزدبرخی هاارزش نداردهمین آبروی مسلمان است که آنراخیلی راحت موردتاخت وتازقرارمی دهندوخودودیگران را گرفتارعذاب الهی می کنند .

                                خداوند آبروي افراد را حتي نزد پيامبراكرم (ص) حفظ مي كند

پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله)می فرمایند:ازخداونددرخواست کردم که درروزحساب حسابرسی امت رابه خودم واگذارکندکه بندگان اگرلغزشی داشتندآبروی من پیش پیامبران پیشین نرود.خداوندپاسخ دادحساب آنهاراخودم به عهده می گیرم که اگرلغزشی داشتند آبرویشان پیش تونرود.

باتوجه به اینکه خداوندحفظ آبرورابه این اندازه مهم داشته که حتی نزدپیامبرخودنمی خواهدکه آبروی بنده داش ریخته شود ،پس چکونه انسانها به خود اجازه می دهندکه با آبروی یگذیگربازی کنند .

                                 حتي شيطان هم ولايت افراد « آبروريز» را قبول نمي كند

به استنادروايات معصومين(عليهم السلام)اهميت زيادي به آبروي مؤمنين داده شده است وگاهی گناه آبروریزی مؤمن راازگناه ربا بدترمیداندوهتک آبروی مؤمنان به مثابه هتک حرمت الهی است واگرانسانی بی حیایی راازحدگذراندوآبروی مؤمنی راریخت خداوند هم آبروی اورامیریزدوعیوب پنهان اوراکه به لطف ستاریت خودپنهان داشته بود،آشکارمی کند واورادربین مردم دردنیاوآخرت مفتضح می کند .

درحدیثی ازپیامبراكرم(صلی الله علیه وآله)‌ میخوانیم كه فرمودند: « الرِّبا ثَلاثَهٌ وَسَبعونَ باباً اَیسَرُهامِثلُ اَن یَنكِحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ وَ اِنَّ اَربَی الرِّباعِرضُ الرَّجُلِ المُسلِمِ ».4« یعنی،رباهفتادوسه قسم است وآسانترازهمه چنانست كه كسی بامادرخودزناكندوبدترازهمة رباها تجاوزبه آبروی مسلمان است »..

اسلام برای حفظ آبرووحرمت وشخصیّت مؤمنان اهمیّت زیادی قائل است.وهمانطوركه گفته شدآبروی مؤمن رابرابرباخون وی می داند.تا آنجاكه هم به خودمؤمنان دستورمی دهدكه آبروی خودراحفظ كنندوهم به دیگران می فرماید كه آبروی مؤمنان راحفظ نمایند.

امام صادق علیه السلام می فرمایند:کسی که به منظورعیب جویی وریختن آبروی مومن واین که اوراازنظرمردم بیندازدسخنی را نقل کند،خداونداورا ازولایتش بیرون کرده،به سوی ولایت شیطان می فرستدولی شیطان هم اورانمی پذیرد .

                                         اغلب جهنمي ها جهنمي زبان هستند
درروایت هست که می‌فرماید اغلب جهنمی‌ها، جهنمی زبان هستند.فکرنکنید همه شراب می خورند وازدیوارمردم بالا می‌روند. یک مشت مؤمن مقدس را می‌آورند جهنم.ای آقا توکه همیشه هیئت بودی! مسجدبودی!بله.توی صفوف جماعت می‌نشینند اما آبروميبرند. 

پیامبر(ص)فرمود:«لَا تَطْلُبُوا َثَرَاتِ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ أَخِیهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِهِ یَفْضَحْهُ وَلَوْفِی جَوْفِ بَیْتِهِ»هركسی آبروی مؤمنی را بریزد،خداوند آبروی او رامی ریزد.حتی اگردرخانه ی خودش هم باشد.(كافي ج 2ص 355)
                                    ريختن آبروي افرادبه معني  جنگ باخداست

امام صادق عليه‌السلام فرمودكه رسول خدافرمودند:خداوندتبارك وتعالي فرموده است:هركس دوستي ازدوستان مراخواركند، دركمين جنگ با من نشسته است.

ونيزآنحضرت فرمودند : كسي كه مومني را تحقير نمايد،خواه مسكين باشد يا غيرمسكين، اين عمل پيوسته مورد تحقيرودشمني باريتعالي خواهد بود تا ازروش نادرست خود برگردد و اورا با ديده يك مسلمان مورد احترام بنگرد.

ونهايتاً اينكه اثبات حقانيت خويش به قيمت تخريب ديگران نميتواند عملي اخلاقي واسلامي باشد وهيچ كس ازاين شيوه ناپسند سود نمي برد، چراكه اگراين رفتارضد اخلاقي نهادينه شود همه ازاين ابزارعليه رقيبان استفاده خواهند كرد ودرآن صورت اين ابزارتبديل به شمشير دولبه اي مي گردد كه روزي باما و روزي ديگرعليه ماست .


بازگشت