تاريخ: 98/12/08 - 00:04 - گروه: سیاست / انتخابات - شناسه: 2942
« نورالدین » قرارنبود این بارهم « اسماعیل ِ» مردمِ پلدخترباشد

بالاگریوه،نورالدین احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم ،با سلام و احترام به آحادمردم شهرستان پلدخترکه باحضور ومشارکت درانتخابات یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی مشت محکمی بردهان استکبار جهانی و دشمنان داخلی ملت بزرگ ایران کوبیدند اما با توجه به اینکه معدودی ازمدعیان نخبگی و کاربلدبودن که جرأت قراردادن تصویرخود برروی پروفایلشان راندارند بویژه دربرخی رسانه ها وشبکه های اجتماعی حامی دکترمصطفی چراغی به دنبال اعلام نتیجۀ انتخابات پرحرف وحدیث مجلس یازدهم درپلدختربرای تشویق وترغیب اینجانب به همکاری با آنان درپیگیری شکایت واعتراض به نتیجۀ انتخابات ،سخن ازبه چالش کشیدن جرأت وجسارت این بندۀ خاکی خداوند برزبان می رانند که مثلا حاج احمدی که یکه تازانتقادازمسئولین بود چرادراین برهۀ حساس سکوت کرده ؟ ضمن اذعان به این واقعیت که ماهیچگاه ادعای جرأت وجسارت خارق العاده تری نسبت به مردمی که همه چیز خودرا برای انقلاب ونظام درطبق اخلاص گذاشته اند نداریم لازم دانستم دراین یادداشت کوتاه مواردی را دراین ارتباط به سمع ونظرمردم شریف شهرستان پلدختروبخش معمولان ومخاطبان گرانقدربرسانم.

 

** لازم به ذکراست که هدف ازنگارش یادداشت پیش روبه هیچ عنوان تأئید«قطب اعتدال وتوسعۀ انتخابات شهرستان » ویا تخطئۀ کلی « قطب اصلاحات » انتخابات شهرستان نمی باشد.

 

ابتدا لازم می دانم برخی مدعیان جسارت وشهامت وعزیزان فلان گروه تلگرامی وکاربرانی که تصویر پروفایلشان عروسک ومنظره است به این پرسش مهم پاسخ دهند که چرا درمورد این حقیقت که نورالدین احمدی از۳۰سال پیش تاکنون بعنوان یک پیشکسوت رسانه ای با اسم ومشخصات وتصویروهویت واقعی خود مطلب می نویسد وپای نوشته هاومواضع انقلابی اش مانده وبخاطرهمین انتقادات ومطالبه گریها بیش از۵۰باربه دادگاه فراخوانده شده ،خودرا به تغافل می زنید ؟

 

راستی شما رزمندگان خاموش وبرخی صابون به دل زده های پست های کلیدی بعد ازانتخابات وژنرال های بازنشسته ای که با زیرسؤال بردن ارگانی که داشته های خودرا مدیون آن هستند وبرخلاف رویه سیاسی ۴۰سالۀ گذشتۀ شان جریان و ستادشماراهدایت ومدیریت می کردند،کجابودیدوقتی احمدی در«بالاگریوه» خطاب به استاندارنوشت « این فرماندارنمی تواند انتخابات پرشوروحداکثری وبی حاشیه ای برگزارکند»،«آقای استاندار! امنیت فضای انتخاباتی شهرستان وسلامت انتخابات بسیارمهم ترازبرکناری فرمانداریا تجدید نظردرترکیب هیأت اجرائی است » ، « جناب استاندار! علت قرمزشدن وضعیت پلدختروکوهدشت ،نمایندگان عالی دولت دراین دوشهرستان هستند.»،«واقعا باید دست مریزادگفت به فرماندارورئیس هیأت اجرائی شهرستان به خاطرانتخاب هیأت اجرائی بی طرف » و« آسیب شناسی های شماره ۵۵ و۵۶ ؟ (این موارد و نمونه های دیگری با جسجوئی کوتاه درکانال بالاگریوه قابل دسترسی است )

 

جای تأسف است که بسیاری ازشمایان که دراین روزهای پس ازانتخابات خودرا به کوچۀ دیگری زده ووانمود می کنید حاج احمدی را نمی شناسید درحالی که بارها درمحافل وجلسات حضوری اذعان واعتراف کرده اید که « احمدی » می تواند با جسارت وشهامت مردم وشهرستان پلدختررا ازوضعیت موجود نجات بدهد اما به جای حمایت ازما نه تنها تنورستاد دیگری را که خود به غیرسیاسی بودنش اذعان داشتید گرم کردید بلکه شوربختانه بافرستادن چندین اکیب واسطه تصورکردید که این نیروی انقلابی وبسیجی هم « خریدنی » است واکنون پس ازانتخابات که متوجه قدرنشناسی خود نسبت به این نیروی مطالبه گروتوانمند درپیگیری مشکلات مردم شده اید انتظاردارید حاج احمدی دراین روزهای پسا انتخابات برای اهداف شخصی ونه مردمی شما خود را به آب وآتش بزند !!

 

اما درارتباط با اینکه برای به صحنۀ اعتراض کشاندن حاج احمدی به شکلی ناصواب می گوئید فلانی لااقل « بخاطرمردم» برای پیگیری اعتراضات شما به میدان بیاید ! ازشماها می پرسیم که ؛

 

مگردرانتخابات سال۹۰همین «حاج احمدی» نبودکه به خاطرشما مردم «اسماعیل وار»آبروی سیاسی و اجتماعی خود را به قربانگاه برد وبه قول شما به «نفع مردم» کناررفت وباسخنرانی کوبنده وغرائی ازتریبون ستاد تبلیغاتی آن کاندیدا (که درانتخابات اخیرموضعی مبهم وسوال برانگیزداشت) نتیجه را به نفع مردم تغییرداد؟ ولی آیاهم آن نمایندۀ پیروزوهم شماها مردمی که به توانمندی های حاج احمدی اذعان می کنید درپاسخ به آن ایثاروازخود گذشتگی برادریتان را درانتخابات اخیر به نورالدین احمدی نشان دادید؟

 

این چه توقع نابجائی است که به رغم آنکه بارها به توانمندیهای سیاسی ومطالبه گرایانه این بندۀ خاکی و ناچیز خدا اعتراف واذعان می کنید حتی یک نفرتان درانتخابات دوم اسفند ازما سراغ واحوالی نگرفت اماحالا مرتبا پیغام وپسغام می دهیدکه بیائیم وبرای پیگیری آنچه شمامی خواهیدکه البته به اشتباه نام آنرا «نجات مردم» می خوانیدایثارگری کنیم؟(چون درسال۹۰بهره ونصیب ایثار و ازخودگذشتگی مان به دکتر اولی رسید وبه همین خاطرتوسط بعضی خدانشناسان متهم به دریافت فلان مبلغ ازکاندیدای پیروزشدیم واین بارشما می خواستید که به دکتر دوم برسد تا متهم به دریافت فلان میلیارد بشویم ؟) اماهیهات ،هیهات که « احمدی» باورهای دینی وانقلابی خود را درمقابل تمام دنیای دنیا طلبان معامله کند.

 

راستی دوستان دانا اما بسیارمتوقع ام ! چرا ازخودسؤال نمی کنید که اگرنورالدین احمدی توانمندی ،شهامت ،قلمِ تیز وبیانی غرا وقانون شناسانه برای پیگیری آنچه «حق وحقوق » خود می دانید دارد ،چرا درمقابل برای اوهیچ «حقی» قائل نبودید تا با توجه به شاخص های گفته شده درانتخابات به حمایتش آستین بالا می زدید؟

 

مگراحمدی ازاین دو نفرچه چیزی جزپولهای بادآوردۀ دوقطب انتخابات کم داشت ودارد؟ شما را چه شده است که فکرمی کنید بایستی همواره گذشت وایثاربرای مردم سهمِ حاج احمدی باشد اما نمایندگی مجلسش سهمِ دکترها ؟

 

چرادربحبوحۀ تبلیغات انتخاباتی امسال تصورمی کردید بازهم بایستی کسی مانند «نورالدین احمدی» ازخود گذشتگی کرده وبرای به قول شمانجات مردم،به نفع دکترچراغی که صرف نظرازمتفاوت بودن دیدگاه سیاسی اصلاح طلبانه اش بادیدگاه اصولگرایانه وانقلابی اینجانب به لحاظ شخصیت اجتماعی ورفتار ومنش نجیبانه اش مورداحترام بنده است کناربرود والبته برای گرفتن موافقتم ونتیجۀ مورد نظرتان ناجوانمردانه فکرمی کردید «حاج احمدی» هم خریدنی است وبافرستاندن واسطه هائی به اوقول های غیرخدائی پیشنهاد می کردید؟ درحالی که می دانستید واذعان می کردید که نورالدین احمدی به لحاظ توانمندی های سیاسی نسبت به دکترچراغی ازامتیازات و شاخصه های متمایزتری برخورداراست.؟

 

حال که بحث به اینجا کشیده شد لازم میدانم به این نکته اشاره کنم که عوامل ستادی وکلیدی هردوقطب انتخابات چه ماه ها قبل از انتخابات ،چه هنگام وپس از ثبت نام و چه درایام یک هفته ای تبلیغات نامزدها با حضورچندین باره درمنزل اینجانب تلاش می کردند با پیشنهادهای غیرخدائی ونجومی ما را متقاعد به همراهی با خود نمایند ،اما نمی دانستند که باورهای دینی و انقلابی وثبات قدم این بندۀ ناچیزخدا برمرام انقلابی گری و ولایتمدارانۀ مان فراترازآن بوده وهست که به وعده های آنچنانی تن بدهیم.

 

چرا پذیرش این واقعیت به کام شماها تلخ است که اگرنوبتی هم باشد دیگرنوبت حاج احمدی نیست که برای بار دوم هم به خاطرآنچه شما به اشتباه آن را« نجات مردم پلدختر» می خوانید ایثارگری کند وکناربکشد؟

 

آیامنصفانه است که تمامی عمرسیاسی وشناسنامه ای و داشته های سیاسی،انقلابی ،دینی و اجتماعی ما بعنوان یکی ازجاماندگان قافلۀ شهدا وپیشکسوتان دوران دفاع مقدس ،صرف روشنگری ومطالبه گری دررسانۀ بالاگریوه واحضاربه دادگاه وپاسگاه برای برخی قدرنشناسان شده یا برای به پیروزی رساندن آن دکترواین دکترهزینه گردد؟

 

چرا توقع داشته ودارید این بارهم لازم بود حاج احمدی برای مردمی که اورا تنها گذاشته ودرستادهای دیگری بودندهزینه بدهد ؟

 

چرا نمی پذیرید که این بارباید کسی کنارمی کشید که درطول ۸سال گذشته کلمه وجمله ای درانتقاد به وضع مدیریتی حاکم برشهرستان و تمامیت خواهی و تبعیض های ناروا برزبان جاری نکرده وآشکاراهیچگونه موضعی چه سیاسی وچه مردمی واجتماعی نگرفته است؟ درحالی که همه اذعان می کنید که نورالدین احمدی۳۰سال است وبویژه طی سه دورۀ گذشتۀ مجلس مطالبات ودردهای شما مردم را ازتریبون سایت ونشریۀ (بالاگریوه) فریاد می زند؟

 

چرا باعلم به اینکه دکترچراغی که ازدیدگاه اینجانب نخبه ای فوق تخصص دررشتۀ خود وفردی نجیب ومتین از لحاظ اجتماعی است اما باعرصۀ سیاست ونمایندگی وجادۀ سخت وپرپیچ وخم وفرازونشیب کاندیداتوری ناآشنا و بیگانه می باشد راقانع نکردید تا بقول شمابه نفع مردم کناربکشد؟

 

چرا تصورمی کردید که علاج همۀ گرفتاریها « پول » است ووضع مالی ودست پرِکاندیداهای بی برنامه وبدون گفتمان را به رخ سایرکاندیداها می کشیدید ؟

 

سخن دردآورآنکه چرابا اینکه میدانید وبارها به مطالبه گری وروشنگریهای ما در« بالاگریوه» اذعان کرده واطلاع دارید که صرفابه اتهام عدم همراهی باجریان حاکم بیش از۵۰ باربه پاسگاه ودادگاه احضار شده ایم ،اما اکنون به دلایلی که مصلحت می دانیم ودراین یادداشت به بخش هائی ازآن اشاره شدتمایلی به اعتراض به نتیجۀ انتخابات نیستم اجازه می دهید برخی نابخردان به گونه ای ناجوانمردانه وغیر منصفانه با نادیده گرفتن همۀ فداکاریهای وروشنگری های ما دربالاگریوه درباب روشنگری ومطالبه گری که ثمره اش سفره ای رنگین وآماده ومملوازچندین هزار رأی برای شما وکاندیدای مورد نظرتان بود ،به ما انگ کم جرأتی ویاهمراهی باجریان مقابل بزنند ؟ درحالی که اگرهفته ها درفضای رسانه ای ومجازی تا قبل ازاعلام کاندیداتوری وثبت نامها وشلوغ شدن ستادهاجستجوکنید نمی توانید جمله ای ازکاندیدای مورد نظرخودتان دراعتراض به مدیریت حاکم برشهرستان ویا حتی گلایه ومطالبه ای ازنمایندۀ جریان حاکم پیدابکنید.

 

نهایت آنکه صرف نظرازاینکه پیگیری های کاندیدای معترض انتخابات به چه نتیجه ای منجرخواهدشد، امیدوارم مردم عزیز وهمیشه درصحنۀ پلدخترومعمولان که دغدغۀ برون رفت شهرستان ازوضعیت فلاکت بارکنونی را دارند، با عبرت گیری ازوقایع، رویدادها وتبعات و پیامدهای انتخابات های پرحرف وحدیث دورۀ دهم ویازدهم مجلس درپلدختر، درآینده با به میدان آوردن کاندیدائی قوی، بابصیرت ،شجاع ، سخندان و سخنران و اهل تحلیل وضعیت شهرستان را ازحالت یکجانبه گرائی ،تبعیض و بن بست کنونی رهائی ببخشند.


بازگشت