تاريخ: 97/04/15 - 09:34 - گروه: سیاست - شناسه: 2786
رئیس حزب اعتدال و توسعه و مشاوراستاندارلرستان زمین خوار از آب درآمد

روزنامه کیهان لرستان درصفحه 3شماره : 1250 - 2194چاپ سه شنبه 12تیرماه جاری نوشت :آقای حمیدرشیدی دردومرحله به شیوه ای سؤال برانگیز980مترمربع اززمین های باغ فلاحت(باغ کشاورزی) را متصرف شده است.


به گزارش بالاگریوه دربخشی از مطلب روزنامه کیهان آمده است؛ ماجرا از این قرار است که،آقای حمید رشیدی درمرحله نخست به شیو ه ای سئوال برانگیز 44 / 452 متر مربع از این اثر تاریخی – ملی منحصربه فرد را تحت لوای مجتمع آموزشی پارس اندیش به برکت وظیفه نشناسی یکی از مدیران استان که خود می بایست درحفاظت از اینگونه املاک جان شیرین نثارکند ، متصرف و از حیز انتفاع ملی ساقط کرد و بی اعتنا به اعتراض قانونی دستگاه های ذیربط و به پشت گرمی بخشی ازدولت ، 528 متر مربع دیگر را با تصرف عدوانی و بدون پرداخت کمترین درهم و دینار به آن الحاق نمود و به بیش از 980 متر مربع وسعت بخشید!!.


بالاخره لاقیدی رئیس حزب اعتدال و توسعه درلرستان به اعتراض دلسوزان قانونمند و ترک تازی وی و حامیان و مباشرانش دربدنه دولت کارد را تا آنجا به استخوان رساند که آقای علیرضا مهاجری مدیرکل وقت میراث فرهنگی در اعتراض به این رانتخواری،خطاب به مهندس بازوند استاندار لرستان درسال 92 کتباً نوشت: درخصوص اراضی باغ فلاحت ایستگاه کشاورزی علیرغم اینکه 11 / 6/ 82 به شماره 9928 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و نقشه تعیین عرصه و حریم آن شامل پلا کهای 1195 / 1- 1196 / 1 و 1198 / 1 و ۱1 / ۱ و همچنین ضوابط و مقررات اثر مذکور در سال ۱۳۸۳ توسط سازمان متبوع جهت تمکین به کلیه دستگا ه های اجرایی ابلاغ گردیده ،ولی متأسفانه اداره کل راه و شهرسازی لرستان برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه اقدام به واگذاری بخشی از اثر مذکور تحت پلاک 1195 / 1 واقع در بخش 4 خرم آباد به اشخاص حقیقی و حقوقی نموده و هم اکنون نیز ساخت وساز در اراضی مذکور جریان دارد وبا عنایت به اینکه هرگونه اقدام درعرصه و حریم آثارملی بدون اخذ مجوز از میراث فرهنگی و دخل وتصرف در آثارمطابق مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود ،لذابه منظورحفظ این اثر تاریخی که به عنوان تنهاباغ تاریخی باقیمانده درشهرخرم آباد محسوب می شود.خواهشمند است دستور فرمائید دستگا ههای اجرایی ) ازجمله راه وشهرسازی ،شهرداری ...( ازهرگونه تغییر کاربری و واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی و تخریب و تجزیه اثر تاریخی مذکور خودداری و نسبت به جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی مذکور اقدام لازم مبذول فرمایند .


بازگشت