تاريخ: 97/03/31 - 21:40 - گروه: سیاست - شناسه: 2780
کدام تریبون بالاتر ازسنگرنمازجمعه برای تبیین مبانی نظری ولایت فقیه است که با آن قهرکرده اید؟

بالاگریوه _ نورالدین احمدی ؛ اخیرا بنرهائی درسطح شهر پلدختر و درفضای مجازی و کانال های تلگرامی منتشرشده است که مراسمی توسط نمایندۀ طلاب پلدختر و خرم آباد وچندنفر از روحانیون بومی درراستای تبیین مبانی نظری جایگاه ولایت فقیه عصر روز جمعه درپارک ولایت پلدختر برگزار می گردد.

بالاگریوه درراستای تنویر افکارعمومی درزمینۀ چرائی برگزاری این مراسم ازبرگزارکنندگان محترم استدعا دارد به شائبه ها و ابهاماتی که درزمینۀ این مراسم مطرح گردیده پاسخ دهند.

_مگر نه اینکه مستحکم ترین جایگاه و پایگاه و تریبون معنوی، سیاسی ،اخلاقی، و اجتماعی درحکومت اسلامی برای تبیین جایگاه ولایت فقیه سنگر نمازجمعه و ائمۀ محترم جمعه ای هستند که یا مستقیم یا با یکی دو واسطه توسط مقام عظمای ولایت منصوب می شوند؟
_مگر نه اینکه به فرمودۀ مقام معظم رهبری نمازجمعه در نقاط کشوربخشی ازکاردستگاه رهبری کشور را دارند انجام می دهندو یکی از مهمترین عوامل حفظ ایمان و روحیه در مردم همین نماز جمعه و همین خطبه های جمعه است. ؟
_مگر نه این است که نمازجمعه سنگر محکم ولایت فقیه و نظام اسلامی است؟
_مگر نه اینکه بصیرت افزائی و تبیین موضوع ولایت فقیه و بیان احکام دین و ضرورت های انقلاب و نظام اسلامی از اهداف بیان خطبه های نمازجمعه است؟
_مگر نه اینکه بنابه تأکیدحضرت امام و مقام معظم رهبری درجایگاه ولایت فقیه جامعۀ اسلامی ،کنگرۀ عظیم هفتگی نمازجمعه سبب خنثی شدن توطئه ها ،ترفندها و حیله های دشمنان علیه انقلاب و نظام اسلامی است؟ 
_مگرنه اینکه دشمن ستیزی، ولایت شناسی، ولایت پذیری، و حمایت از نظام اسلامی و دستاوردهای آن از اهداف نماز جمعه است ؟
_مگرنه اینکه نمازجمعه تنهابه اذن ولی امرمسلمین است که شور و اشتیاق شرکت درآن درمیان ارادتمندان به ولایت و رهبری بیشتر است و حضور درنمازجمعه به معنای تجدید پیمان عملی با ولایت فقیه است؟

_مگرنه اینکه بنابه فتوای بسیاری ازمراجع و علمای دین برهرمردمکلف غیرمسافری که نابینا،بیمارو پیرفرتوت نباشد درصورتی که فاصلۀ او تامحل برگزاری نماز جمعه بیشتر از 2 فرسخ نباشد نمازجمعه واجب است ؟
_مگر نه اینکه به فرمودۀ حضرت امام (ره) نماز جمعه سنگر است و این سنگر ها باید پر شوند؟
_مگر نه اینکه حضرت امام (ره) نماز جمعه را نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام می دانستند که باید هر چه با شکوه تر و پر محتواتر اقامه شود.؟
_مگر نه اینکه آن پیرفرزانه فرمود: ملت ما گمان نکند که نمازجمعه یک نماز عادی است.ویکی از برکات این نهضت و انقلاب همین اقامه نماز جمعه هاست.؟
_مگرنه اینکه آن معماربزرگ انقلاب گفتند؛نمازجمعه یک اجتماع سیاسی ویک عبادت سرتاپاسیاسی است.وباید با قدرت هر چه بیشتر انجام شود.؟
_مگر حضرت امام بعنوان بزرگنرین انقلابی قرن حاضر نفرمودکه نماز جمعه در راس همه امور است و مردم و نسل های آینده به این مساله اهمیت بدهند ؟
_مگر امام عزیز این انقلاب نفرمود منصب امامت جمعه یعنی منصب تماس روحانیت با ملت.وآنچه مردم را مجتمع می کند همین ائمه جماعات و جمعه هاست. ؟
_مگر بنیان گذار انقلاب اسلامی نفرمود که ائمۀ جمعه یکی ازموثرترین قشرهای جامعه به حساب می آیند و این رسانه های گروهی بیگانگان هستند که تبلیغ می کنند مردم علاقه زیادی به نماز جمعه ندارند.؟
_مگرمقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (حفظه اله) نفرمود که مظهرعزم ملی نمازجمعه است.واقبال به نمازجمعه دشمن را ناکام و ناراحت می کندچون با اقامه نماز جمعه نقشه های دشمن به هم می ریزد.؟
_مگر مقام عظمای ولایت نفرمودکه نمازجمعه یک سنگر اساسی درمقابل تهاجم همه جانبه دشمن ویکی از مهم ترین عوامل حفظ ایمان و روحیه در مردم همین نماز جمعه و همین خطبه های جمعه است. ؟
_مگر ولی فقیه این جامعه نفرمود نماز جمعه نماز اجتماع ،نماز روشنگری و آگاه سازی آحاد مردم و نماز اخبار از آفاق به مومنین و آحاد مردم است. ؟
_مگر رهبر معظم انقلاب اسلامی نفرمود یکی از راههای ارتباط بیشتر با خدا نماز جمعه است.وهر چه می توانیم باید اجتماع مردم و وحدت کلمه مردم را تقویت و دل های آنهارا به خدا نزدیکتر کنیم و از مهم ترین ابزارهایش نماز جمعه است.؟
_مگر نه اینکه مقام معظم رهبری و ولی فقیه جامعه نفرمود نماز جمعه هر کلمه اش و هر خطبه اش یک درمان شفابخشی بر دل های مردم متدین و مومن است ؟
_مگر حضرت" آقا" نفرمودنماز جمعه در نقاط کشور بخشی ازکار دستگاه رهبری کشور را دارند انجام می دهند،
مسئولان انقلاب در سراسر کشور ائمه جمعه هستند. ؟
_مگر رهبرمعظم انقلاب سنگر های نماز جمعه را پایگاه های هدایت و رهبری مردم و سنگرهای دفاع معنوی در مقابل دشمنان اعلام نکردند؟
_مگر نه اینکه ولی فقیه این جامعه هشداردادند که اگر دستگاه امامت جمعه و نمازهای جمعه از انقلاب گرفته شود یقینا به انقلاب لطمه ای سخت خواهد خورد.؟
_مگر نه اینکه رهبری معظم انقلاب فرمود؛همین نمازجمعه بودکه شوق جهادفی سبیل الله را دردلها تحریک کرد.واز مردم عزیزمان مصرا می خواهم برای کوری چشم دشمن نماز جمعه­ ها را با شکوهتر کنند. ؟
_مگرمقام معظم رهبری نفرمودند؛ما از اول بایدفکر کنیم که چگونه می شودجوانان را به نمازجمعه جذب کرد.و اگربا نگاه متدبرانه ای به اوضاع کشور خودو گذشته و آینده آرمانی آن نگاه کنیم،نقش نماز جمعه و اهمیت این فریضه را بیشتر درک خواهیم کرد. ؟
_مگر ولی فقیه این جامعه یعنی مقام معظم رهبری نفرمود که همین نماز جمعه بود که یک توده عظیم را با وجود این همه طبل و بوق تفرق در خط واحد مستقیم نگه داشت. ؟

** اکنون سؤال صاحب این قلم،شهروندان ،جوانان و آحاد مردم پلدختر ازحجج اسلام و برگزارکنندگان مراسم پارک ولایت آن است که راستی اگر تا این اندازه موضوع تبیین مبانی نظری جایگاه ولایت فقیه برای شما مهم است که انشا الله همین طور هم هست شما که ادعای تبعیت ازحضرت امام و مقام معظم رهبری دارید و می خواهید جایگاه ولایت فقیه را تبیین کنید لحظه ای درگفته های حضرت امام و مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت ، ضرورت و جایگاه نمازجمعه تأمل نموده و بگوئید که چرا مدت هاست با نمازجمعه که زیر نظرمقام معظم ولایت فقیه و رهبری است فاصله گرفته اید؟

؟ مردم چگونه محتوای بنرهای تبلیغ مراسم پارک ولایت و برخورد و رفتارقهرگونۀ شماها با سنگرمقدس نماز جمعه را که متعلق به ولایت فقیه است کنار هم گذاشته و جمع کنند؟

؟ و راستی کدام سنگر وتریبون و همایش برای تبیین مبانی نظری جایگاه ولایت فقیه برترو والاتر ازسنگرنمازجمعه است،که شما با آن قهرکرده اید؟ اما انتظاردارید ارادتمندان به ولایت فقیه پای سخنرانی شما باموضوع تبیین ولایت فقیه حاضر شوند؟

ختم کلام آنکه ؛ نگارندۀ این سطور برادرانه و ازسردلسوزی و خیرخواهی درراستای حفظ وحدت و یکپارپگی جامعه و جلوگیری از ایجاد بستر و زمینۀ هرگونه تفرق وجدائی ازشما اساتید بزرگوار و حجج اسلام انتظار داشته و درخواست می نمایدضمن مرور مجددبیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری درخصوص اهمیت و جایگاه نمازجمعه وضرورت توجه به این فریضۀ الهی و انقلابی ، شایسته تر آن بودکه ابتدا با حضورخود درنمازجمعه که نهادتحت نظر رهبری و ولایت است عملا برادری خود را با این سنگر مستحکم انقلاب اثبات و آحادجامعه رابه شرکت در این فریضه دعوت نمائید آنگاه به سراغ برگزاری نشست ها و همایش های تبیین مبانی نظری ولایت فقیه بروید تا باور برخی اقدامات اخیربرای مردم و دلسوزان و ارادتمندان به انقلاب ،نظام و رهبری آسان تر گردد.


بازگشت