تاريخ: 97/03/25 - 13:50 - گروه: سیاست - شناسه: 2778
نمایندگان امضاءخودرامتعلق به همۀ مردم دانسته و آن راابزارمعامله قرارندهند

امام جمعه پلدختر گفت: نمایندگان مجلس نباید امضاء خودرا ابزاری برای معامله با دولت برسر عزل و نصب ها و مصالح و منافع شخصی و سیاسی خود قراردهند.

به گزارش خبرنگارحوزۀ سیاسی بالاگریوه حجت الاسلام و المسلمین محمدسوری درخطبه های نمازعید سعید فطر با اشاره به امضاء برخی قراردادهای استعماری و ضد امنیتی همچون FATF  ، پالرمو وبرجام توسط بعضی از نمایندگان مجلس گفت: امضاءنماینده متعلق به خودش نبوده بلکه متعلق به تمام ملت است ونباید وجه المصالحه عزل و نصب هاو ابزاری برای دستیابی به منافع شخصی و سیاسی قرارگیرد.

وی با نقل روایتی ازحضرت علی علیه السلام حضورگسترده مردم مسلمان پس ازیک ماه عبادت و بندگی خداوند درماه ضیافت الله در نمازعیدفطر را یادآور روزقیامت عنوان کرد و افزود: حضرت علی علیه السلام می فرمایند ای مردم به راستی این روز (عیدفطر) شبیه ترین روزبه قیامت و روزی است که به نیکان ثواب داده میشود وبدان زیانکارحساب می شوند پس خارج شدن ازخانه هایتان به سوی محل نمازرا همچون خارج شدنتان ازقبرورفتن به سوی پروردگارتان وهنگام ایستادن درمصلی را ایستادن درپیشگاه پروردگاروهنگام بازگشت به سوی خانه هایتان را بازگشت خود به جایگاهتان وبهشت وجهنم به یاد آورید.

حجت الاسلام و المسلمین سوری به چهارشباهت روزعیدباقیامت اشاره کردو افزود:روزپاداش خوبان ومجازات بدان،خروج ازمنازل همچون خروج ازقبر،لحظه وقوف درمصلی همچون وقوف درپیشگاه الهی ولحظه برگشت به خانه همچون لحظه رفتن به سوی بهشت یاجهنم والبته امروزروزاهداء جایزه ازطرف خداوند به بندگان مخلص است .

وی سپس به موارد مصرف زکات فطریه پرداخت وگفت: طبق فتوای اکثر مراجع عظام تقلید فقرای فامیل ،نزدیکان و آشنایان مستمند دراولویت پرداخت زکات فطریه هستند و ما باید فطریه خودرا به این افراد بدهیم 

خطیب نمازعیدفطر پلدختر درادامه به موضوع طرح قراردادهای استعماری وضدامنیتی درمجلس شورای اسلامی اشاره کرد وگفت: اقدام مالی FATFتوسط کشورهای قدرتمند ایجادشده واستانداردهای خودرا درحوزه همکاری بانکی به کشورهای دیگرتحمیل می کندو درصورت عدم تطابق FATF آنهارا در لیست سیاه قرارمی دهند درحالی که کشورهایی همچون سویس وامارات ومناطقی همچون هنگ کنگ که مهدپولشویی  درجهان هستندوکشوری مثل عربستان که پدربزرگ تروریسم درجهان است درلیست سیاه FATF قرار ندارند اما جمهوری اسلامی ایران که خود قربانی تروریسم است و نیزکره شمالی که با نظام سلطه درگیر هستند واردلیست سیاه شده اند.

« سوری » اظهارداشت: درسال گذشته ازطریق FATF تعهداتی رابرایران تحمیل و اعلام کردندکه اگرایران این اقدامات راکاملا اجراکندازلیست سیاه خارج می شودو دولت به همین دلیل پذیرفته ودرحال اجرای مقدمات  آن است درحالی که این قول نیز ازجنس همان وعده های دروغینی است که غرب دربرجام طی دوسال اخیربه ایران داد وبه هیچکدام عمل نکرد.

امام جمعه پلدختربا بیان اینکه بعدازاجرای برنامه اقدامFATFوتعلیق متأسفانه بانکها باایران همکاری نکردند وبانکهای چینی،ترکیه ای و امارات وصرافیها که قبلاباماهمکاری می کردند امروزهمکاری را محدود کرده انداظهارداشت: طرف های معامله تجاری و بانکی ایران علت عدم همکاری بانکهای جهانی را هزینه جریمه سنگین آمریکا عنوان می کنند که هیچ ربطی به پرونده FATF ندارد و این موضوع نشان می دهد که آنها از FATF به عنوان وسیله ای برای اعمال فشارو منزوی کردن جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

وی دولت و مجلس شورای اسلامی را موردخطاب قرارداد وبابیان اینکه دولت و مجلس درحال دنبال کردن یک لایحۀ استعماری هستند،گفت: مجلس به کجا می رود ؟مجلس درحال تصویب چه لایحه استعماری است ؟ چرا دولت ومجلس به شدت پیگیر تصویب FATF و پیوستن به کنوانسیون پالرمـوو قوانینی تحت عنوان ساختگی مبارزه باپولشویی و تروریسم هستند؟ دولت و برخی مجلسیان مگر نمی دانند غربی ها با طراحی و تحمیل این گونه قراردادها حزب الله لبنان و سپاه ایران را تروریسم به حساب آورده اند؟
خطیب نمازعیدفطرپلدختربا اشاره به اینکه مسئولین ودولتمردان نباید دردامن دشمنان قرارگیرند،اظهارداشت: باتصویب این لوایح استعماری اطلاعات اقتصادی کشورلو می رود وکشور درمعرض مخاطرات امنیتی قرارمی گیرد و درواقع با امضاء وتصویب اینگونه قوانین بادست خودمان حزب الله لبنان وحماس راتروریست قلمداد می کنیم و با اجرای دستورات FATF مجبورخواهیم شدبادست خود گروههای مقاومت را تحریم کرده وحتی بدون اینکه مذاکره ای انجام گیرد هم سپاه وهم صنعت موشکی خودرا تضعیف وازحمایت گروههای مقاومت دست برداریم .

حجت الاسلام والمسلمین سوری با قدردانی از 89 نماینده ای که به کنوانسیون پالرمو رأی منفی دادند،خاطرنشان کرد: درروزیکشنبه ۲۰خردادمجلس شورای اسلامی کنوانسیون پالرمو راتصویب کرد اما خوشبختانه به دلیل فشارهایی که ازسوی مردم ،دانشجویان وبرخی ازنمایندگان مجلس وارد شد رئیس مجلس ونماینده دولت مجبورشدندکنوانسیون مبارزه باتأمین مالی ترورسیم رادوماه مسکوت کنند.

وی بابیان اینکه نمایندگانی که قراردادهای استعماری وضد امنیتی همچون برجام، FATF وپالرمو را امضاء وبرکشورتحمیل می کننددرواقع کشور رادودستی تقدیم دشمنان می کنند،گفت: امضاء نماینده متعلق به خودش نبوده بلکه متعلق به همۀ ملت است ونبایدامضاء خود را وجه المصالحه و ابزاری برای معامله بادولت برای عزل و نصب ها و مصالح و منافع شخصی و سیاسی خود قراردهند.یا امنیت و اقتدا و استقلال کشور را فدای یک جابجائی و انتصاب درحوزۀ انتخابیۀ خود کنند.

حجت الاسلام و المسلمین سوری درپایان خطبه های نماز عید سعید فطربا انتقاد ازکسانی که زمین های وقفی گلزارشهدای پلدختر را تصاحب می کنند گفت: متأسفانه رویه ای ناپسند و خارج ازعرف و احکام شرعی باب شده است که صاحبان میت به هنگام دفن اموات خود به جای یک قبرچندین جای قبر را حصارکشیده و برای اموات بعدی خود تصاحب می کنند درصورتی که واقفان زمین های قبرستان راضی به این کارنمی باشند و باید هرچه زودتر این رویه غلط کنارگذاشته شود.

امام جمعه پلدختر متذکرشد: اینکه برخی افراد با ساختن سایبان های چند ده متری زمین متعلق به قبرستان را برای خود جداکرده و تملک می کنند از نظر شرعی و قانونی ایراد داشته و واقفان این املاک راضی به این امر نیستند ، لذا هیأت امنای آرامستان پلدختر بایستی هرچه زودتر جلوی اینگونه اقدامات را بگیرد.


بازگشت