تاريخ: 97/03/18 - 16:49 - گروه: اجتماع - شناسه: 2775
رأی تأئید یا ممتنع مجلسیان به FATF بازی درزمین دشمن علیه انقلاب و نظام اسلامی است

امام جمعه پلدخترگفت: امضاء تأئیدیاممتنع لایحۀ استعماری FATF ویابی تفاوت بودن درقبال این توافقنامۀ استعماری تکمیل پازل دشمن وبازی درزمین دشمن علیه ملت ونظام است ومجلس نبایستی هرعهدنامه ای را چشم و گوش بسته تصویب کند.
به گزارش بالاگریوه حجت الاسلام و المسلمین محمدسوری درخطبه های نماز پرصلابت و دشمن شکن جمعۀ این هفتۀ پلدخترپس از توصیۀ خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و پرهیز از گناه ومعصیت با اشاره به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بعنوان روزجهانی قدس گفت :بیت المقدس نه تنهانزدمسلمانان جهان ،بلکه نزدیهودیان و مسیحیان نیزازاهمیت والایی برخورداراست ومکانی مقدس است .زیرا این شهرمحل تبلیغ و رسالت بسیاری ازپیامبران بزرگ الهی ومدفن برخی ازآنان مانندابراهیم(ع) وحضرت لوط(ع) وقبله گاه اول مسلمین جهان وهمچنین محل واقعه عظیم معراج پیامبراست .

وی موضوع یهود راجدای ازصهیونیزم عنوان کردو افزود:حضرت امام باتوجه به نگاهی که اسلام به پیروان سایرادیان الهی داردحساب یهودیان را ازحساب صهیونیسم جدامی داندو مسلمانان وپیروان ادیان دیگررا ازورودبه فتنه وجنگ ادیان برحذرمی داندوبا تأکیدبرحفظ حقوق اقلیت های مذهبی دراسلام افزود:ازمنظرحضرت امام خمینی (ره) اسلام اقلیتهای مذهبی ازصدراسلام تاکنون درمیان مسلمانان بوده اندو یهودغیرازاستعمارگرانی مانند صهیونیست و امریکا و انگلیس است .

« سوری » اظهارداشت :حضرت امام اززمان شروع مبارزه علیه طاغوت و دنیای استکبار همواره مسلمانان را به اتحادعلیه رژیم غاصب صهیونیتی فرامی خواند و اولین مرجع تقلیدوپیشوای بزرگ مذهبی بودکه مجوز صرف وجوهات شرعیه همچون زکات وصدقات برای نابودی اسرائیل وحمایت ازمبارزان فلسطین راصادرنمود .
خطیب جمعۀ پلدختر نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روزجهانی قدس راازابتکارات ارزشمندو فراموش نشدنی حضرت امام (ره) عنوان کردو افزود:باوقوع انقلاب اسلامی ایران درسال1357 ،روح جدیدی درکالبدمبارزات ضدصهیونیستی دمیده شد.چون پس ازپایان جنگ جهانی دوم بودکه خبرتشکیل رژیمی جعلی درفلسطین جهانیان و مسلمانان مخصوصاً ایرانیان رابهت زده کردوحضرت امام این خطر راگوشزدکردندو بانامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان بعنوان روزقدس برای دفاع ازمردم مظلوم فلسطین تمام مسلمانان جهان که خواستة آنهابرگشتن فلسطین به دامن اسلام است.را خوشحال نمود.

حجت الاسلام والمسلمین سوری درادامه به بیستم خردادماه سالروز شهادت آیت الله سیدمحمدرضاسعیدی درزندان رژیم پهلوی درسال1349هجری شمسی وسالروزصدورفرمان عزل بنی صدر ازفرماندهی کل قواازسوی امام خمینی (ره) درسال 1360 اشاره کرد و افزود: روزهای آخرخرداد و اوایل تیرماه یادآور رویدادها وحوادثی مهم درتاریخ انقلاب اسلامی است که علاوه برتأثیرات مهمی که درروندانقلاب اسلامی به همراه داشت عبرت آموزهستند.که از جملۀ این رویدادها عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا است .
امام جمعه پلدختر بابیان اینکه بنی صدر درمدت 17ماه ریاست جمهوری خود خسارت های زیادی به کشورو نظام تحمیل کرد،گفت: ازآنجاکه بنی صدربامنافقین وضدانقلابهادرارتباط بودو عناصری ازاین جریانهارا دردفترخودش گمارده بودودفترایشان مردم راعلیه ارگانهای نظام تحریک می کرد،دربرابراکثرمصوبات مجلس شورای اسلامی و نهادهای برخواسته ازانقلاب همچون قوه قضائیه و شورای نگهبان ایستادگی کرد و ازطرفی نمی توانست جنگ رااداره کند و معتقد بود بایدبگذاریم رژیم بعث عراق واردمرزهابشود،بعدحمله کنیم.امام اوراعزل کردندو سپس مجلس هم رأی برعدم کفایت سیاسی ایشان دادندکه البته مقام معظم رهبری دربرملا کردن صفات بدایشان برای اقناع مجلسیان نقش کلیدی و بیدارکننده ای داشتند .

وی درادامۀ خطبۀ دوم نماز به بیست وسوم خردادماه سالروزتشکیل ستادانقلاب فرهنگی به دستورامام خمینی(ره) درسال 1359 هجری  شمسی اشاره کرد و اظهارداشت: درسالهای آغازین شکل گیری انقلاب اسلامی ایران توجه به مقوله فرهنگ ونهادهای فرهنگی دردستورکارقرارگرفت و به دستور حضرت امام ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت تااین نهادازیک سوبتوانددرمقابل فرهنگ منحط و وابسته غربی نهادینه شده و با فرهنگ نظام شاهنشاهی مقابله کند و ازسوی دیگرفرهنگی مبتنی برتعالیم اسلامی واهداف انقلابی بنانهاده وترویج نمایند.

حجت الاسلام و المسلمین سوری موانعی همچون محتوای غیراسلامی متون درسی ،ساختارآموزشی غربی ، هدایت دانشگاههاتوسط غربیان و غربگرایان و اجرای خط مشی های آنان ازسوی این افرادوقرارداشتن درمسیرتحقق اهداف دولتهای استعمارگروسلطه طلب ،وجوداساتیدوابسته به گروههای سیاسی وروشنفکری غربگرا را ازدلایل و ضرورت های تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی عنوان کرد و افزود: تاقبل از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی دانشگاهها به جای تربیت نیروی انقلابی ومسلمان ،به مهمترین کانونهای اصلی حضورمخالفان علیه جمهوری اسلامی ومحلی برای یارگیری تشکیلاتی این گروهها تبدیل شده بودو به همین دلایل تغییرات بنیادین دردانشگاههاازهرلحاظ امری ضروری ازسوی امام قلمدادشدوایشان درپیام نوروزی سال1359فرمانی برای انجام این کارصادرفرمودندکه انقلاب اسلامی در دانشگاه های سراسرکشوربه پاکسازی اساتیدمرتبط باشرق و غرب و تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی تأکیدکردند .
« سوری » یادآورشد:ستادانقلاب فرهنگی طبق فرمان امام(ره)ملزم بودکه دربرخوردبامسائل دانشگاهی فعالیت خودرابرمحورهائی همچون ؛تربیت استادوگزینش افرادشایسته برای تدریس دردانشگاهها ،گزینش دانشجو ،اسلامی کردن جو دانشگاهها و تغییربرنامه های آموزشی دانشگاهها به صورتی که محصول کارآنهادرخدمت مردم قرارگیرد .متمرکز کرد .

امام جمعه پلدختر درادامه به دستاوردصدورفرمان عزت بخش هسته ای رهبرانقلاب درپاسخ به بدعهدی آمریکا و خروج این کشور از برجام اشاره کرد و افزود: دستوررهبرمعظم انقلاب درخصوص پایان حبس هسته ای پیرامون فعالیتهای هسته ای ایران ،یکی ازمهمترین اقدامات متقابل ایران درپاسخ به خروج آمریکاازبرجام بودزیراسوای مسائل فنی پیرامون این دستوروالزامات رسیدن به 190 هزارسو و مسایل مربوط به مقدورات ملی برای رسیدن به این موضوع ،این دستورپیامهایی همچون بازگشت اعتمادبه نفس ملی ،عزت ملی وتغییرمحیط سیاسی دربرابرغرب را به دنبال داشت .

حجت الاسلام والمسلمین سوری بابیان اینکه به دنبال صدورفرمان هسته ای مقام معظم رهبری غرب بایدبداندکه ایران به سرعت محیط سیاسی رابه روزهای قبل ازسندهسته ای برجام برمی گرداندولذا بایستی موضع خودرامشخص کندزیرانمی تواندازیک سوباآمریکاهم پیاله باشدوعیش ونوش آمریکایی خروج ازبرجام را نادیده بگیرد وازطرف دیگر درمرثیه خوانی و الزام آفرینی برای ایران بر تفکرات و آمال خودپایبندباشد.
وی نشان کرد: ایران براساس تصمیم رهبری مکلف است که 190هزارسوراپیگیری کندو غرب اگرمی خواهدایران به همین میزان بسنده کرده ومحیط را فراتراز تصورات غرب نبرد بایستی تضمین های عینی و عملی بدهد زیرادراین ماجراایران چیزی برای ازدست دادن ندارد و هرچه هست برای ایران دستاوردمحسوب می شوداما این غرب است که چیزهای بسیاری برای ازدست دادن دارد .

امام جمعۀ پلدختر با بیان اینکه همۀ مسئولین نظام اعم ازقوه مجریه ، قضائیه و مقننه بایدنهایت تلاش خود را درعملی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری به کاربگیرند یادآورشد: برخی نمایندگان که مفاد لایحۀ استعماری FATF را امضاءکرده ویا نسبت به آن ممتنع و بی تفاوت هستند درواقع  پازل دشمن راتکمیل کرده و درزمین دشمن علیه ملت و نظام بازی می کنند.

*** گفتنی است به همت بسیج دانشجوئی دانشگاههای شهرستان پلدختر و درمخالفت باقرارداداستعماری FATF طوماری تهیه ودرمسیرحرکت راهپیمایان روزجهانی قدس ونیزمحل برگزاری نمازجمعه نصب شده بود که شرکت کنندگان در راهپیمائی و نمازجمعه آن را امضاء کردند.


بازگشت