تاريخ: 97/02/29 - 20:50 - گروه: سیاست - شناسه: 2760
یادواره ای که فرمانداردعوت کننده ،مدیرارشادمجری ونماینده مجلس یکی ازسخنرانان آن بود با حضور مدیرکل ارشاد لرستان به حاشیه کشیده شد

یادواره ای که برخلاف عرف معمول به جای سپاه و بنیاد شهید،اداره ارشاد پلدخترمجری و فرماندار دعوت کنندۀ آن بودبا حضوروسخنرانی «حنان »مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به حاشیه کشیده شد.

به گزارش بالاگریوه حدودیک هفته قبل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان پلدخترفراخوان برگزاری کنگرۀ شعری تحت عنوان بزرگداشت شهیدشکارچی منتشرکردوازآنجاکه ازابتدای انقلاب تاکنون معمولا متولی برگزاری چنین کنگره هائی سپاه یا بنیادشهید بوده شائبه هائی مبنی احتمال بهره برداری سیاسی از این کنگره درشهرستان دهان به دهان می گشت،

«بالاگریوه » اما درراستای مشی انقلابی خود درهمان ایام باطرح این سؤال که؛ متولی یادواره های شهدا درپلدخترچه نهادی است ؟ درمطلبی کوتاه نوشت:
اخیرافراخوانی دررابطه بابرگزاری کنگره شعریادواره سردارشهیدشکارچی توسط یکی ازدستگاههای اجرائی شهرستان درفضای مجازی منتشرشده است که افکارعمومی انتظاردارندباعنایت به اینکه سپاه وبنیاد شهید متولی برگزاری یادواره های شهدا هستند، برای جلوگیری ازهرگونه بهره برداری سیاسی از نام و یاد شهدا ، نظرخودرا درمورد برگزاری این یادواره به اطلاع عموم برسانند.

به دنبال مطالبۀ بالاگریوه فرماندارپلدخترطی نامه ای به مدیران ادارات ،بخشداران، دهیاران و شوراها که رونوشت آن برای نماینده مردم درمجلس نیزارسال شده بودازآنان وخواسته بود به همراه اعضای خانواده دراین کنگره شرکت کنند.
درهرصورت عصرامروزشنبه 29اردیبهشت که قراربود کنگره مذکور درسالن اجتماعات اداره فرهنگ وارشاد اسلامی پلدخترآغاز شود ،پس ازآنکه خانواده های شاهد و ایثارگر متوجه شدند که حجت الاسلام حنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان که موافقت وی با اجرای تأترموهن "لیلی نام تمام دختران ایران زمین است" درهفته دفاع مقدس سال 96 به شهدا وارزش های انقلاب ودفاع مقدس اهانت شده بودو تاکنون حاضربه عذرخواهی ازخانواده های شاهد و ایثارگر نشده، لحظه ای که قصد داشت وارد سالن اجتماعات محل برگزاری کنگره شود با شعارهای مرگ برمنافق و مرگ برضدولایت فقیه تعدادی ازحاضران دراین کنگره روبرو شدوخانواده های معظم شاهد قصدداشتند مانع ازحضور«حنان »درسالن شوند که با وساطت برخی حاضران وبه شرط آنکه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی حق سخنرانی دراین مراسم را ندارداجازه دادند تا آقای حنان درکنگره شرکت نماید.

پس از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سوری امام جمعه وکاظمی نماینده مجلس زمانی که مجری مراسم اعلام کردمدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان چنددقیقه سخنرانی خواهندکرد ،ناگهان فضای سالن متشنج شد و خانواده های شاهد و ایثارگر وبسیجیان وپاسداران حاضر درمراسم به نشانۀ اعتراض باسردادن شعارهای مرگ برفتنه گر و مرگ برضدولایت فقیه سالن را ترک کردند.و «حنان» مجبورشددرمیان فریادهای اعتراض خانواده های شاهدوایثارگر سخنرانی خودرا پس از 4 دقیقه خاتمه دهد.

فرمانداربعنوان رئیس شورای تأمین بایستی همه جوانب را درنظرمی گرفت
حجت الاسلام و المسلمین سوری امام جمعه پلدخترنیزکه به احترام خانواده های معظم شاهددرحال ترک کردن سالن برگزاری مراسم بودبه خبرنگاربالاگریوه گفت : شورای تأمین شهرستان و فرمانداربه عنوان رئیس این شورا بایدتمام جوانب را درنظرمی گرفتندوبا توجه به حساسیت خانواده های معظم شاهد و ایثارگران نسبت به حاشیه سازی سال گذشته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نمی بایست از وی برای سخنرانی دعوت می شد.

مسئولان این کنگره حق نداشته اند مدیرکل ارشاد را دعوت کنند
خواهر شهید شکارچی با انتقاد شدیدازحضورمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی دراین مراسم وبا بیان اینکه دعوت کنندگان «حنان» را به قلب سوخته ام حواله می دهم ،به خبرنگاران گفت : مسئولان برگزاری این مراسم چه حقی داشته اند که مدیرکلی را که درزمان مسئولیت او به شهدا توهین شده به یادواره شهید شکارچی دعوت کرده اند.
قرار نبود کسی که سخنرانی او یادواره شهید را برهم می زند سخنران باشد
فرزند شهید شکارچی نیز دراین مراسم با اشاره به اینکه قرار نبود مدیرکل ارشاد لرستان در یادواره سخنرانی کند ولی برگزارکنندگان مراسم برای او دربرنامه سخنرانی لحاظ کردند گفت:همان طوری که پیش بینی می شدحضور و سخنرانی آقای حنان مراسم را متشنج کرد.
ذبیح اله شکارچی بابیان اینکه شهدا ارزش ومقام والائی دارند ونبایدیادواره شهید دچارحاشیه شده واین اتفاقات رخ می داد افزود:چه لزومی داشت کسی که حضور او برنامه شهید را به حاشیه می برد سخنرانی کند تااین مراسم معنوی دچار تشنج شود.

اگریادواره یک سردارسپاه است چرا آرم سپاه درمراسم و برروی بنرها نیست
ملک حسین تقوی یکی ازجانبازان دوران دفاع مقدس نیزبا اعتراض به سخنرانی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی لرستان دراین مراسم گفت : اگراین یادواره برای بزرگداشت سردارپاسدارشهید شکارچی است چرا آرم سپاه درسالن ونصب نشده و یادربنرها دیده نمی شود؟ چرا هیچکدام از همرزمان شهید شکارچی دعوت نشده اند تا خاطره ای از آن سرداربزرگ بیان کنند؟ و اصلا چرا نباید سپاه مسئول برگزاری این یادواره باشد؟

پیش بینی بالاگریوه به حقیقت پیوست
خلاصۀ کلام،صاحب این قلم ضمن آنکه اعتقاد دارددراین مراسم جای سردارحاج نوری بعنوان یکی ازفرماندهان ارشدعملیات های دوران دفاع مقدس وبرادرانی همچون علی بوالفتح،علی عباس بهاروند ،کرمرضامیررضائی،مهدی کمری،حجت نعمتی و...برای بیان دلاورمردی های شهیدشکارچی خالی بود،همانطورکه بالاگریوه قبلاپیش بینی کرده بود که احتمال داردبرگزاری این یادواره توسط دستگاهی غیرازنهادهای مسئول ومتولی برگزاری یادواره های شهدایعنی سپاه و بنیادشهید،پشت پرده هائی داشته ویاموردبهره برداری سیاسی برخی افراد وجریانات ازنام و یادشهداگردد،دراین مراسم مسائل و اتفاقاتی پیش آمدکه به هیچ عنوان زیبندۀ جایگاه والای سردارشهید شکارچی وشهرهویزۀ ثانی (پلدختر) نبود.لذا شایسته است فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی افکارعمومی شهرستان و خانواده های معظم شاهد و ایثارگران را درخصوص چرائی برگزاری یادواره توسط یک دستگاه اجرائی غیرمتولی و مسائل پیش آمده در این مراسم درجریان قراردهند.


بازگشت