تاريخ: 96/10/15 - 15:01 - گروه: اجتماع - شناسه: 2683
متهم کردن نیروهای نظامی،انتظامی وامنیتی توطئۀ دشمن است / سران آمریکا و غرب اگردلسوزملت ایران هستندپول های بلوکه شده ایران را آزاد و تحریم های اقتصادی و بانکی رابراساس پیمان برجام بردارند

امام جمعه پلدختربابیان اینکه نبایدزحمات نیروی انتظامی درکنترل آشوب های اخیر نادیده گرفته شود، گفت: ضد انقلاب ،آمریکا وصهیونیست ها می خواهند نیروهای انتظامی و امنیتی ودریک کلام نظام اسلامی را متهم به کشتار مردم کنند.

به گزارش بالاگریوه حجت الاسلام و المسلمین محمدسوری درخطبه های نمازوحدت بخش ودشمن شکن جمعۀ این هفته گفت: درحوادث اخیرعده ای آشوب گرو وابسته به دشمن ازمطالبات به حق وتنگناهای اقتصادی بخشی ازجامعه سوء استفاده کرده وباتحریک وتشویق استکبارجهانی وصهیونیست هابه انحراف کشیدن مطالبات مردم باعث صدمه به اسلام ،انقلاب و اموال عمومی شدند.

کسانی که مسجد و حسینیه و پرچم جمهوری

اسلامیرا به آتش می کشند دلسوز مردم نیستند

 

وی افزود: اما ملت ایران با هوشیاری و درایت صف خودشان را از آشوب گران جدا کردند زیرا دریافتندکسانی که به مظاهر اسلامی ملت ایران و آرمان های آن حمله می کنند و مسجد و حسینیه و پرچم ایران را که مزین به کلمه الله اکبر است آتش می زننددلسوز مردم و کشور نیستند.
« سوری » با اشاره به بیانات رهبرفرزانۀ انقلاب دردیدارهفتگی باتعدادی ازخانواده های معظم شهداکه عزت وامنیت وپیشرفت ملت ایران رامدیون فداکاری و ازجان گذشتگی شهدا دانستند،خاطرنشان کرد: آنچه که مانع دشمن و اعمال دشمنی اوست وجود روح شجاعت فداکاری و ایمان درملت ایران است،که درحوادث اخیرنیز آن را به منصۀ ظهور نشاندند.

بی توجهی به وضعیت معیشتی مردم، گرانی،تورم ،بیکاری ومسائل

مربوط به مالباختگان موسسات مالی دلایل اولیه بروزنا آرامی ها بود


امام جمعۀ پلدختر آغازگروبهانۀ ایجاد نا آرامی های اخیردربرخی شهرهای کشور را بی توجهی به خواسته ها ومطالبات مال باختگان موسسات مالی و معترضان به گرانی وبیکاری عنوان کردو افزود: امابافرصت طلبی وموج سواری ضد انقلاب و بیگانگان این اعتراضات برحق به آشوب وخرابکاری تبدیل شد که با جداسازی صف مردم از این افراد خود فروخته تجمعات فروکش کرده و و موج احساسی خود را پشت سرگذاشته است .

 

آمریکا ،انگلیس فرانسه و آل سعود،عوامل ضد انقلاب ،

منافقین وسلطنت طلبان محرک وپشت پردۀ حوادث اخیر


« سوری» بیگانگان و به طورمشخص آمریکا ،انگلیس فرانسه و آل سعود،عوامل ضد انقلاب یعنی "منافقین ،سلطنت طلبان ،جریان کمونیست ها درمناطق غرب کشوروبخشی ازگروهک های تجزیه طلب را بازیگران پشت صحنۀ آشوب های اخیرعنوان وبابیان اینکه البته عناصر میدانی تحریک پذیر وناراضی عمدتا"جوان بستر ساز شکل گیری این حوادث بودند، افزود: این گروه هابه دنبال خشونت وکشته سازی بودندکه بافاصله گرفتن مردم ازضد انقلاب ونیزخویشتنداری ومدارای نیروهای انتظامی بامعترضان این توطئۀ دشمنان نقش برآب شد.

 

متهم کردن نیروهای نظامی،انتظامی وامنیتی نقشۀ دشمن است

 

وی بابیان اینکه نبایدزحمات نیروی انتظامی رادرکنترل این آشوب ها نادیده گرفت وبراساس اظهارنظررسمی معاون سیاسی امنیتی استاندارلرستان ،درشهرستان دورود نیروی انتظامی حتی یک گلوله به طرف معترضان واغتشاشگران شلیک نکرده ،یادآورشد:دربرخی شهرهای استان آشوبگران وضدانقلاب ها وسلطنت طلب ها دست به کشته سازی زدند تا نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و دریک کلام نظام اسلامی را متهم کنند .

 

اعتراض به ناکارآمدی،فساد اقتصادی،تبعیض،سوء مدیریت وناکامی های

اقتصادی دولت ،وضعیت بد اقتصاد ومعیشت ومعضل بیکاری حق طبیعی مردم است

 

امام جمعه پلدختراعتراض به ناکارآمدی ها،سوء مدیریت هاوناکامی های اقتصادی و مشکلاتی مانندبیکاری وسختی معیشت راحق طبیعی مردم دانست وگفت: البته چگونگی بیان این گونه اعتراض ها و راه های پیگیری آن مسئله مهمتری است که باید بصورت مسالمت آمیزو درچارچوب قانون باشد.
وی عوامل اقتصادی همچون گرانی،تورم و مسائل موسسات مالی و نگرانی ازتشدیدتحریم ها ،عوامل اجتماعی مانند بیکاری و فساد و احساس تبعیض و عوامل روانی ناشی ازسیاه نمایی و لجن پراکنی رسانه ای بیگانه وضدانقلاب ودر راس آن آمدنیوز وهمچنین بزرگ نمایی مسائل ومشکلات توسط برخی فعالین سیاسی داخلی در سویه حساب های سیاسی بایکدیگررازمینه ساز ناآرامی های اخیرعنوان کردوگفت:البته حضورخودجوش مردم درمیدانهاکه ازمولفه های قدرت نظام اسلامی است درایجادامنیت بیشتر در کشورنقش مؤثر و انکارناپذیردارد.

 

مگربنا نبودبا اجرای برجام پول های بلوکه شدۀ ایران آزاد وتحریم ها رفع شود؟

 

حجت الاسلام و المسلمین سوری باطرح این سؤال که مگربنانبودبا اجرای برجام مشکلات معیشتی مردم حل شود،پول های بلوکه شدۀ ایران برگردد، تحریم هابرداشته شود و اقتصاد رونق پیداکند؟خاطرنشان کرد اما غیرت ایرانی به هیچ وجه به دشمنان و بدخواهان اجازه نمی دهدکه برمسائل داخلی آنهاموج سواری کنند زیرا تخریب و تضییع بیت المال که متعلق به مردم است هیچ مشکلی را حل نمی کند .
وی بادعوت مردم به هوشیاری وبصیرت درمقابل دشمنان غربی،عبری وعربی که می خواهندبراعتراضات وانتقادات برحق مردم موج سواری کرده ونا آرامی وآشوب ایجاد کنند ، خاطرنشان کرد:همه مابارها اعتراضات مردم به برخی مشکلات راشاهدبوده ایم ولی الان دشمن می خواست ازاعتراض مردم سوء استفاده کند و هر عقل سلیمی می داند که آشوب با اعتراض فرق داردو باید بدون خشونت و اهانت و استهزا و درشت گویی مطرح شودتا به نتیجه برسد.

 

آمریکائی ها وغربی ها درجریان فتنه وآشوب درایران

مدعی حقوقی می شوند که خود ازملت ایران ضایع کرده اند

 

« سوری » با اشاره به اینکه معترضین خودشان می دانند که بسیاری از مشکلات اقتصادی به دشمنی آمریکای پلیدبرمیگردد وبنابراین اگرقراراست شعاری داده شودبایدعلیه آمریکاواسرائیل باشدمتذکرشد :طی چندروز گذشته مقامات کاخ سفید،مسئول سیاست خارجی آمریکاو حتی مسئولین سابق آمریکا بی پروا باحمایت ازآشوب هاو اغتشاشات مشتی مزدور و وطن فروش که خود راه انداخته اند این آشوب ها را به نام مردم ایران سند زده و مدعی حقوقی شده اند که خود ضایع کردند.
امام جمعه پلدختر اظهارداشت : بیش از دوسوم هشتک های دعوت به تظاهرات سراسری ،آشوب و ناآرامی درفضای مجازی ازجمله آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی آسیب رساندن به اماکن عمومی به ویژه ایستگاه های شرکت واحد اتوبوسرانی که مورداستفاده اقشارمحروم جامعه است وهمچنین فحاشی ،هتاکی وشعارهای ساختارشکنانه درفراخوان ها به بهانۀ اعتراض به گرانی و تورم و بیکاری از لندن پاریس ،واشنگتن ،تلاویو و ریاض منتشرشده و نشانۀ کینه و عداوت آنان با نظام و انقلاب اسلامی ایران است.

 

کسانی که پرچم مزین به نام الله رابه آتش می کشند

دلسوز مردم نبوده وسردرآخور دشمنان دارند

 

وی آشوبگران راجماعتی وطن فروش که امور خودرا بامزدوری و خیانت به مردم از طریق اخذجیره جنگی از سیا و موساد می گذرانند دانست و افزود: اغتشاشگران مزدوری که اموال مردم وحسینیه راتخریب کرده و پرچم متبرک به نام الله را به آتش می کشندنه تنها طعم بیکاری و تورم و گرانی راحس نکرده اندبلکه سردرآخوردشمن دارند.زیرا کشتن مردم بیگناه و محروم مشکل گرانی و تورم را حل نخواهدکرد.

 

آمریکائی ها ازیک طرف به دروغ برای مردم ایران اشک تمساح می ریزندوازطرفی

مشتی اراذل واوباش را به کشتارمردم وتخریب اموال آنان تشویق وحمایت می کنند

 

حجت الاسلام و المسلمین سوری با انتقاداز اشک تمساح ریختن سردمداران آمریکاو مدعیان دروغین حقوق بشربرای ایران گفت: امریکایی ها وغربی ها اگردلشان برای ملت ایران می سوزد پول های بلوکه شده ایران را در اروپا و آمریکا آزاد کرده و تحریم های اقتصادی و تحریم های بانکی را بر اساس پیمان برجام بردارند ، چون نمی شود از طرفی به مردم ایران فشار اقتصادی وارد کنند و مشتی تبهکار و اغتشاش گر مزدور را به خیابان ها بریزند و از طرفی حق ملت را بخورند و اشک تمساح بریزند.

 

 دستگاه های قضائی وامنیتی بدون هرگونه مسامحه

ومماشات با عاملان اصلی نا آرامی ها برخورد کنند


خطیب جمعۀ پلدختربابیان اینکه :اگراغتشاش گران ادب وآداب اعتراض را رعایت نکنندمردم با رعایت ادب و آداب انقلابی درسی به آنهاخواهند دادکه دیگر هوس نکنند به عنوان پیاده نظام آمریکا در نبردنرم آمریکا جیره جنگی بگیرند.ازدستگاه قضائی کشور و مقامات امنیتی و انتظامی خواست تا با افراد اجیر شده ای که دست به آدم کشی و تخریب اموال عمومی زده اند بدون هرگونه مماشات و مسامحه برخورد کنند.

دولتمردان ومسئولان کشورصریح وشفاف دربرابر

فتنه گران ومداخله آمریکا درمسائل ایران موضع گیری کنند


امام جمعه پلدختر برضرورت اعلام موضع صریح و شفاف مسئولان ودولتمردان کشور درمقابل آمریکاو ایادی داخلی اش همچون آشوبگران واغتشاشگران تأکید کرد و متذکرشد: همه مسئولان کشور بایددرموضع گیری های داخلی وخارجی صریح تروجسورانه تر و شجاعانه ترعلیه مظالم آمریکا و اذناب او در منطقه به ویژه درباب مداخله در امور داخلی ایران موضع بگیرندو ملت بزرگ ایران نیز قطعا" با این مواضع همراهی کرده و آشوب گران را سرجای خود می نشانند .


بازگشت