تاريخ: 96/10/13 - 17:00 - گروه: انتخاب سردبیر / سیاست - شناسه: 2680
راهپیمائی بی سابقۀمردم پلدختردرمیثاق باولایت ومحکومیت اغتشاشگران(2)

بالاگریوه؛ حضوربی سابقۀ مردم ولایتمدار پلدختردرتجدیدمیثاق با ولایت و رهبری و آرمان های حضرت امام ،محکومیت اغتشاشگران،منافقین و استکبارجهانی درتاریخ 13 دیماه 1396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بازگشت