تاريخ: 96/08/21 - 08:28 - گروه: انتخاب سردبیر - شناسه: 2625
تلنگری دردمندانه به خوّاص انقلاب

نکند دلخوشی به سوابق گذشته و خوش خیالی و خوش باوری و اعتماد بیجا به هرفرد و جریانی ویا رسیدن به منفعت چند روزۀ دنیائی مارا به مسیری خلاف انقلاب، اسلام و رهبری بکشاند ؟ وزمانی به خود بیائیم که دیگر دیرشده باشد؟

بالاگریوه - نورالدین احمدی ؛ چندصباحی است احساس می شود برخی نیروهای انقلابی اعم ازمدعیان اصولگرائی و غیراصولگرا اما معتقد به آرمان های انقلاب اسلامی ، با دستپاچگی هر چه تمام ترتلاش می کنند خود را درشکل و شمایلی غیراز آنچه سال های پیش از این بوده اند والبته نان و نام آن را نوش می کرده اند، وانمود کنند.
صاحب این قلم نمی خواهدبابدبینی تمام به چنین موضوعی بنگرد،امامشاهده واحساس رفتارها واتخاذبرخی مواضع لرزان،متغیر وگاه تغییرمسیرهای 180درجه ای مارا برآن داشت تااندکی دراین فضاقلم فرسائی شود.


به باورما دشمنان نه تنها ازدشمنی بانظام جمهوری اسلامی دست برنداشته اندبلکه روش های مقابلۀ آنها با نظام و نقشه های براندازانۀ آنها پیچیده تر والبته بومی ترشده است.
دلسوزان و حامیان نظام و انقلاب بایستی همواره این هشداررا آویزۀ گوش خود قراردهند که دشمنان نظام اسلامی  ماروزی با تصورفتح چندروزۀ کشور براندازی انقلاب و نظام رامدنظر داشتند، درمقاطع دیگری کودتا، ترور شخصی و شخصیتی، محاصرۀ اقتصادی و تحریم و...که پس ازشکست قطعی آن توطئه ها و نقشه های شوم درنتیجۀ مقاومت و ایستادگی ملت بزرگ ایران تحت رهبری های حکیمانۀ ولایت فقیه درزمان امام (ره) و مقام معظم رهبری اکنون بهترین گزینه را در« نفوذ » ( همۀ ابعادفرهنگی،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی آن ) و ایجاد اختلاف و چند دستگی دربین باورمندان به انقلاب اسلامی دنبال می کنند.


درهمین اثنی اما کمی تأمل دررفتارو مواضع برخی انقلابیون و مدعیان دفاع ازارزش ها وآرمان های نظام اسلامی و البته همنوائی آنها با افرادوجریان هائی که درطول عمرانقلاب اسلامی هیچگاه مواضع روشن وشفافی در راستای دفاع، حمایت و تقویت انقلاب و نظام اسلامی نداشته و با جریان بادحرکت می کرده اند، مارا به سوی این شائبه رهنمون می کندکه توطئۀ ایجاد یأس و نومیدی و شکاف وچند دستگی دربین نیروهای انقلاب که دشمنان سالها به دنبال آن بوده اند ، آثار خودرا درجامعه عیان کرده است.


اینکه دیده می شود افرادی (صرف نظرازدیدگاههاو سلایق سیاسی )که روزی اجازۀ سوء استفاده و عرض اندام به احدی دررابطه با شبهه افکنی درمیان مردم نسبت به نظام ، انقلاب و ولایت فقیه نمی دادند، اکنون آگاهانه یا نا آگاهانه درطرح سربازگیری دشمن ازمیان وفاداران به انقلاب و نظام شریک شده و رفتارها، مواضع و اقدامات خلاف وحدت و انسجام نشان می دهند، نوعی موفقیت دشمن دراجرای نقشه های شوم را به اذهان متبادرمی سازد.


باید ازخود سؤال کنیم مارا چه شده است کسانی را که تا دیروزحاضر نبودیم کمترین ارتباطی با آنها به لحاظ مواضع سست ، متغیر و ناپایدارشان نسبت به انقلاب، نظام، ولایت و رهبری داشته باشیم اکنون تلاش می کنیم حتی با چند واسطه خودرا به آنها نزدیک کنیم ؟ آیا آنها تغییر روش داده اند و بهترشده اند یاما آرام آرام با دلبستگی به ذخارف دنیائی اعم از مال ،منال،موقعیت و منفعت شخصی و ...درحال فاصله گرفتن از اهداف متعالی و آرمان های مقدس انقلابی مان هستیم ؟


مبادا فراموش کنیم که سابقۀ روشن و انقلابی و رزمندگی و ...هرگز نتوانست مانع پیوستن برخی یاران پیامبر بزرگواراسلام و مولی علی (ع) همچون: طلحه، زبیر، شمرو... به لشکر دشمنان کینه توز علی علیه السلام و سرور و سالار شهیدان حضرت حسین بن علی (ع) باشد؟


مبادا فراموش کنیم که درهمین زمانه نیز بعضی از یاران این انقلاب نتوانستند تا آخر پای ارزش ها و آرمان ها بمانند و به اردوگاه بیگانگان و دشمنان نظام الهی جمهوری اسلامی پیوستند؟
نکند دلخوشی به سوابق گذشته وخوش خیالی وخوش باوری و اعتماد بیجابه هرفرد و جریانی ویا رسیدن به منفعت چند روزۀ دنیائی مارا درزمرۀ دشمنان ولایت وبه مسیری خلاف انقلاب، اسلام و رهبری بکشاند ؟ وزمانی به خود بیائیم که دیگر دیرشده باشد ؟


مبادا فراموش کنیم که بزرگترین خطری که جریان وفاداربه نظام و انقلاب را تهدید می کندتفرقه و پراکندگی است و اگراین خطرو تهدید راجدی نگیریم هرکدام به سهم خود درپیشگاه خداوند،امام، ولایت ، انقلاب وشهدا مسؤول خواهیم بود.


نگارنده رجاء واثق دارد درچنین هنگامه و اوضاع و احوالی ، برای انقلابی ماندن وسرباز واقعی ولایت و رهبری بودن ،نیاز به یک خانه تکانی  توأم بابصیرت ازدل و نگاه و مواضع مان داریم .وگرنه به فرمودۀ رهبر و اماممان « سیدعلی» : وقتی خواص بدفهمیدند، دیرفهمیدندویا فهمیدند ولی باهم اختلاف کردند تااینکه حرکت تاریخ به سمت سراشیبی آغازشد و حسین ابن علی ها به کربلا کشانده شدند ، دیگر چه فایده ! ؟


صاحب این قلم براین باوراست که انتخابات ریاست جمهوری همواره عیاری برای سنجش پایداری والتزام افرادبه جریان انقلابی بوده و آنان که بدون ورود به حواشی و اجتناب ازنبش قبرگلایه های گذشته به وحدت انقلابیون وآرمان های انقلاب پایبند بوده و علیرغم کدورت های درون جریانی سکوت کرده وبه سربلندی وبالندگی جبهۀ انقلابی تمکین می کنندبرات انقلابی ماندن خودراتصدیق نموده اند،اماکسانی که به خاطر برکناری ازفلان مسئولیت که به یمن حاکمیت دولت اصولگرایان علیرغم حرف وحدیث های فراوان درخصوص پایبندی شان به اساسنامه و آرمان انقلابی و اصولگرائی دراختیارداشته اندبااین پنداره ی غلط که بایستی برای همیشه ودرهردولتی گل سرسبد وسوگلی مسئولیتها و مصادرامورباشند و اگرچنین امری محقق نشد باروبنه خودرا جمع کرده و باسقوط ازانقلابی گری به اردوگاه های دیگری کوچ می کنند ،ازمنظر صاحب این قلم یکی ازضروری ترین لوازمات خانه تکانی درجبهۀ انقلاب آن است که چنین افرادی نبایستی اجازه یابندجایگاهی درقامت محوروجلودارجریان پویای انقلابی گری واصولگرائی برای خود متصورباشندزیرا شواهد و تجارب متعدد نشان داده است که هضم چنین باوری برای قاطبۀ جریان انقلابی سخت بوده و دستاوردی غیر ازایجاد انشقاق هرچه بیشتر در بین نیروهای ارزشی و انقلابی نداشته است .


وخلاصۀ کلام آنکه،امروزنقشه های دشمنان برای دلسردکردن،فریب وانحراف انقلابیون وباورمندان به انقلاب ،نظام اسلامی و رهبری به روزترو آزمونهای مدعیانی همچون نگارندۀ این سطور پیچیده تر شده است ،پس بایستی بابصیرت هرچه تمام تردر تلاش برای حفظ اتحاد ویکپارچگی همۀ باورمندان به نظام اسلامی، ضمن آنکه مواظب نفوذ افراد فرصت طلب به درون جریان انقلابی باهدف ایجاد شکاف و چند دستگی باشیم ازخدا بخواهیم هیچ گاه بین ما،رهبری،انقلاب و نظاممان فاصله نیفتد.


بازگشت