تاريخ: 96/01/25 - 15:40 - گروه: سیاست - شناسه: 2412
اصلاح طلبان حامی نماینده مجلس متولی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای پلدخترشدند

روند انتخاب معتمدین محلی برای تشکیل هیأت های اجرائی انتخابات شوراها وریاست جمهوری درپلدختر ،هردو هیأت مذکور رادر اختیاراصلاح طلبان حامی نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی قرارداد.

به گزارش بالاگریوه روندانتخاب معتمدین محلی برای تشکیل هیأت های اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری در شهرستان پلدختر هر دو هیأت مذکور را دراختیار اصلاح طلبان قرارداد.


باتوجه به اینکه بخش مهمی ازحامیان نماینده پلدختردرانتخابات گذشته ازنیروهای اصلاح طلب بوده اند،هیأت نظارت منتخب نماینده مجلس برانتخابات شوراهای این شهرستان بگونه ای عمل کرده است که هر 8 عضو هیأت اجرائی انتخابات شوراها ازنیروهای اصلاح طلب انتخاب شده اند.

براساس این گزارش همچنین نتیجه حاصل ازانتخابات معتمدین محلی دعوت شده برای تشکیل هیأت اجرائی انتخابات ریاست جمهوری نیز اولاً: 9نفر ازنیروهای اصلاح طلب و ثانیا: 8 نفراصلاح طلب حامی نماینده بوده است.

همچنین لازم به توضیح است که 3 نفرازاصلاح طلبان بطورهمزمان درهردو هیأت اجرائی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرستان عضویت دارند.

گفتنی است باعنایت به اینکه فرماندارفعلی شهرستان«نعمت دستیاری»نیزدرانتخابات مجلس دهم ازحامیان نماینده فعلی مجلس بوده است،می توان گفت اجراوبرگزاری هردوانتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهرستان بطورکامل دراختیار اصلاح طلبان حامی سیدحمیدکاظمی می باشد.


بازگشت