تاريخ: 95/12/27 - 18:01 - گروه: انتخاب سردبیر / سیاست - شناسه: 2390
تلنگری به شهروندان وکاندیداهای شورای پنجم پلدختر/26سوال مردم از شورای قبلی بی پاسخ ماند/سهم شهروندان از 600مصوبه شورای چهارم چه بوده است ؟

پایگاه خبری بالاگریوه شهروندان وکاندیداهای محترم پنجمین دوره شورای شهرپلدختر رابه مطالعه دقیق وعمیق این یادداشت دعوت می نمایدتا باشناخت فرصتهاو چالش های پیش رو اقدام به حضور و انتخابی آگاهانه برای برون رفت ازوضعیت فعلی شهرنمایند.

نورالدین احمدی - شورای چهارم شهرپلدختر طی دوره چهارساله قریب600مصوبه داشته است ،اکنون مردم پلدختروشهروندانی که به امیدبهتر شدن وضعیت عمران و آبادی وزیباشدن شهرشان باشوق و ذوق فراوان درپای صندوق های اخذرأی انتخابات شوراها حضوریافته وشمارا به عنوان معتمد و وکیل خود درپارلمان شهری برگزیده ومنتظر بودندتا شهرازاینکه هست بهتروبهترترشود.و ازطرفی دانستن حق مسلم آنها است انتظاردارند به آنان گفته شود این تعداد مصوبه چه دستاوردی برای آنان درراستای رشد ،توسعه و عمران شهری داشته است.

درآستانه انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهربرای آنکه شهروندان بادیدبازو آگاهی عمیق تری نسبت به عملکردشوراهای گذشته وشهردارمنصوب آنان اقدام به انتخاب آگاهانه افراد اصلح ازمیان گزینه های حاضردرصحنه نمایند ونیز کاندیداهای شورای پنجم بداننددرصورت حضورشان درشورا باچه فرصت هاو چالش هائی مواجه هستند،همچنین باعنایت به اینکه هیچ فردی درنظام مقدس جمهوری اسلامی که ثمره خون صدهاهزارشهیدگلگون کفن می باشدنبایدنسبت به سرنوشت خود،مردم و نظام بی تفاوت باشد و صدالبته دراین ارتباط رسالت اهالی قلم و رسانه به مراتب سنگین وخطیرتر ازدیگرآحادجامعه می باشد،بالاگریوه بعنوان رسانه ای مطالبه گردرراستای دفاع ازحقوق شهروندان پلدخترمطالبات برحق و سوالات آنان راکه تاکنون بارهامطرح ،اماجواب روشنی ازطرف اعضای شورای شهرقبلی به آن داده نشده است درمعرض قضاوت افکارعمومی قرارمی دهد شاید حالاکه اعضای محترم شورای چهارم پاسخی به این مطالبات برحق مردم نداده اند ، لااقل کاندیداهای فعلی شناختی نسبی از چالش های پیش رو ی خود داشته باشند.

1- اولین سؤال « بالاگریوه » ازشورای محترم شهر پلدختر بویژه اعضائی که  4-8-12-وبعضا 16 سال برکرسی تصمیم گیری برای توسعه همه جانبه ی شهرتکیه زده اند آن است که: شماها که درطول این سالیان طولانی حتی یک بار براساس وظیفه ی قانونی گزارشی شفاف ازعملکرد خود به مردم ارائه نکرده اید،این بار درپوستر های تبلیغاتی تان چه وعده های ناگفته ای رابه مردم خواهید داد ؟

2-آیا 2000مترمربع زمین وچندین مغازه جنب ترمینال پلدختر «سرمایه شهرداری» و «بیت المال» محسوب می شوندیاسوژه و ممری برای درآمد؟ که بامصوبه شورا تخریب وفروخته شدند؟ که البته فروش این املاک سوالات دیگری را به شرح زیر دراذهان شهروندان ایجاد کرده است :
الف) گذشته ازآنکه این املاک مربوط به بیت المال بوده وبه گفته کارشناسان گل سرسبد املاک شهرداری محسوب می شدند،علیرغم وجود درصد بالای بیکاری و مشکل جدی اشتغال درشهرستان ،به چه دلیل بایستی چندین خانواده که ازطریق اجاره این مغازه ها امرارمعاش می کردند آواره شده و زندگی ومعیشت آنها با مشکل جدی مواجه شود؟
ب) براساس برآوردها بهای تقریبی این ملک حدود 1850مترمربع زمین ساخمانی ونیز 147متر مساحت 7 مغازه تخریب شده ،بااحتساب اینکه بهای هرمترمربع اززمین مغازه های جلوی خیابان سراسری  50 میلیون ریال و بهای مابقی زمین شهرداری هرمترمربع 30 میلیون ریال باشد درمجموع حدود 000/000/000 /60 ریال درآمد شهرداری ازفروش زمین و مغازه های مورد نظر بوده است ، آیا شورای شهر نمی توانست با گذراندن مصوبه ای مانند بسیاری شهرهای دیگر این املاک را تبدیل به احسن نموده (مانند احداث  جایگاه سوخت cng و... ) و یک منبع درآمد پایدار ایجاد نماید؟
پ)آیا این مسأله ای قانونی است که هرگاه شهرداری به هردلیل ناتوان ازپرداخت مطالبات خود به افرادحقیقی،حقوقی ویاپرداخت حقوق معوق کارگران وکارمندان خود باشدشورای شهر باگذراندن مصوبه ای اجازۀ فروش بخشی ازاملاک و اموال بیت المال  راصادرنماید ؟
ت) باعنایت به اینکه اصل یکصدم قانون اساسی وماده 1قانون وظایف شوراها هدف ازتشکیل شورای اسلامی را"پیشبرد"برنامه های عمرانی و...عنوان کرده ،آیاازنظراعضای شورای شهر(امضاء کنندگان مصوبه تخریب وفروش این مغازه ها) تخریب این املاک و فروش اموال بیت المال"پیشبردامورشهر"قلمدادشده است؟وشما درپیشگاه خداوند و مردمی که مدیون آنها هستیدچه پاسخی خواهید داشت؟
ث) یکی از وظایف اصلی شورای شهر برابر ماده 8 قانون وظایف شوراها « نظارت برحسن اداره و حفظ سرمایه های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و موسسات وابسته به آن می باشد ، آیا جایگاه این وظیفه قانونی شورا دررابطه با حفظ بیت المال  درشهرپلدختر ،گذراندن مصوبه فروش سرمایه های شهرداری است؟
ج) براساس ماده 12قانون وظایف شورای شهر ،تصویب و تفریغ بودجه سالانه شهرداری ازعمده ترین وظایف شورامی باشد،اگرشورای محترم شهرپلدختراقدام به تصویب وتفریغ بودجه سالانه شهرداری (درسالی که مغازه ها تخریب گردید و به فروش رفت) نموده ، پس فروش و تخریب این املاک و اموال چه وجه شرعی و قانونی داشته ؟ و قبلا درکدام بند ازمصوبه تصویب و تفریغ بودجه شهرداری توسط شورای محترم شهر گنجانده شده بود؟
چ) اگراعضای محترم شورای شهربراساس ماده 30 قانون وظایف شوراها درطول دوره مسئولیت خود برحسن اداره امورمالی شهرداری وسازمان های وابسته به آن نظارت کرده اندچه دلیلی برای تصمیم به فروش و هدردادن بیت المال و تصویب چنین موضوعی درجلسه شورا وجود داشته است ؟
ح) آیا ازمحل فروش این اموال واملاک که به نظرکارشناسان زمین ومسکن ازبهترین سرمایه های شهرداری محسوب می شدندتمامی مطالبات وحقوق ودستمزدهای معوق کارگران وکارمندان شهرداری پرداخت شده و اکنون درپایان دوره چهارسالۀ شورای چهارم هیچ مشکلی درخصوص حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شهرداری وجود ندارد ؟
خ) ازآنجاکه همه این اموال و املاک متعلق به بیت المال بوده ومردم می توانند درخصوص چگونگی هزینه کرد،حیف و میل و یاتغییر وجابجائی آنها ازشورا و شهرداری سوال کنند، چرا پس از تخریب مغازه ها و واگذاری وفروش زمین موردنظر ،شورا و شهرداری گزارش روشن و مشخصی دراین زمینه که این املاک به چه کسانی و باچه مبالغی واگذارشده اند ،به مردم پلدختر ارائه نکرد ؟
د) آیا مابعنوان مسلمان ومسئول درنظام جمهوری اسلامی که باید درحفظ و حراست ازبیت المال به ائمه اطهارسلام الله علیهم اجمعین تأسی نموده و حتی درامانت دادن بخش ناچیزی از بیت المال به نزدیک ترین بستگان آهن گداخته مولی علی علیه السلام را مدنظر داشته باشیم این اجازه را داریم که اگر چند صباحی بیت المال مسلمین دراختیارمان قرارگرفت هرطور خودخواستیم عمل بکنیم ؟
ذ) آیا نمایندگان مردم درشورای شهرو شهرداراین اجازه را دارند که اگرخدای ناکرده براثر عدم نظارت ومدیریت صحیح برمنابع مالی ، ضعف برنامه ریزی و یا هردلیل دیگری ،با مشکل مالی روبرو شدند ،به این شکل ازبیت المال مسلمین امانت داری  کنند ؟
س) باتوجه به اینکه اعضای شورای شهر درابتدای مسئولیت خودودرمراسم تحلیف(سوگندیادکردن) قسم جلاله یادکرده اندکه:«من دربرابرکلام ا…مجیدبه خداوندمتعال سوگندیادمیکنم وباتکیه برشرف انسانی خویش تعهدمینمایم که درحفظ امانت وانجام هرچه بهتروظایفم وخدمت به مردم کوشاباشم وقانون اساسی وسایرقوانین و مقررات کشوررادرچهارچوب وظایف واختیارات خودمراعات نمایم ودرهمه زمینه هاعدالت وانصاف رادرنظرداشته باشم ومادامیکه درشورای اسلامی شهرعضویت دارم دررعایت صرفه وصلاح و پیشرفت امورشهر وشهرداری اهتمام نمایم» اکنون فروش وتخریب املاک شهرداری که متعلق به بیت المال می باشند به استناد مصوبه شورای شهر پلدختربا متن این سوگند نامه ای که درابتدای مسئولیت خود درمراسم تحلیف یاد کرده اند همخوانی دارد ؟

3-شهردارمنصوب این شورادرمصاحبه باخبرنگاران ازفعال کردن کارخانه آسفالت وماسه شوئی درزمان تصدی خودسخن گفته است،آیاکارخانه آسفالت واقعا فعال بوده وشهرداری اکنون آسفالت مورد نیاز خود را از این کارخانه تأمین می کند ؟

4-دراسفندماه سال 1393ازطریق سازمان همیاری شهرداری ها300 تن قیربرای آسفالت خیابان هاو معابر شهربصورت رایگان دراختیارشهرداری قرارگرفته ،سزاواراست شورای شهرمردم رابه عنوان ولی نعمتان وصاحبان اصلی انقلاب درجریان قراردهدکه علیرغم نیازشدید شهرداری به آسفالت نمودن معابر، دلیل گذراندن مصوبه برای فروش این مقدارقیربه بازار آزادچه بوده و درآمدحاصل ازاین معامله درکجا هزینه شده است؟

5- آیا پس ازفروش ماشین آلات کهنه شهرداری ( 3دستگاه کمپرسی ویک دستگاه کامیون خاور 911) با مصوبه شورای شهر ،شهرداری به خریدخودروهای جایگزین اقدام کرده است ؟

6-چه راز و رمزی درکار است که شورای شهربراساس ماده 76 وظایف شورا که تصریح دارد "شورای شهروشهرداری وشرکت های تابعه و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی زمینه اطلاع عموم مردم رابطور مستمر ازمصوبات، تصمیمات، عملکرد،بودجه ،هزینه ودرآمدخودفراهم کنند" هیچگونه اطلاع رسانی شفافی دررابطه با مصوبات و گردش های مالی شهرداری و شرکت های تابعه به مردمی که دانستن حق آنان است ارائه نمی دهد ؟

7-شهردارمنصوب شورا درمصاحبه باخبرنگاران اظهارداشته است :«دربدبينانه ترين حالت بيش از ١٠٠هكتار{زمین}سهم شهرداري بوده كه همگي فروخته شده اندوكسي هم چيزي نگفته است » جادارد اعضای شورای شهربه ویژه کسانی که 8، 12و 16سال سابقه حضوردراین جایگاه رادارندبراساس بندهای 8، 14و 30ماده 71قانون وظایف شورای شهرمبنی برضرورت نظارت شورای شهربراموال وسرمایه ها،تصویب معاملات ونظارت برحسن اداره امورمالی شهرداری به مردم پاسخ دهند که چگونه یکصدهکتاریعنی 000. 000. 1متر مربع زمین متعلق به شهرداری (بیت المال) درسایه سکوت ،رضایت ویابی تفاوتی شوراهای اسلامی قبلی فروخته شده است ؟ واین املاک برای چه منظوری و به چه کسانی فروخته شده است؟

8- شهردارمنصوب شورای شهر دربخشی ازگزارش عملکرد خود قبل ازخطبه های نمازجمعه 1/5/95 پلدختر از دردست احداث بودن و تکمیل 3بوستان ( شقایق،صخره ای وکوی بسیجیان ) خبرداده بود ، چرا تاکنون و درپایان دوره 4 ساله این شورا گزارش روشن وشفافی درخصوص این بوستان ها به مردم داده نشده است؟

9-درهمین سخنان قبل ازخطبه های نمازجمعه شهردار پلدختراز آماده شدن طرح ایجاد مجتمع تفریحی « بام پلدختر » به مساحت 38 هکتاردرقسمت شمال شرقی شهر پلدختر (تخت واشیان) خبرداد ! شایسته بود شورای شهر به مردم پاسخ دهد سرنوشت این طرح به کجا انجامیده است؟

10-چرا هیچگاه رقم قطعی بدهکاری های شهرداری به مردمی که دانستن حق آنان است گفته نمی شود و اگر شهرداری درآغاز دوره 4 ساله شورای چهارم (به استناد اظهارات مورخه4/10/92 شهردار درحضور طلاب حوزه علمیه امام رضا (ع) پلدختر 50.000.000.000 ریال بدهکار بوده اکنون شهرداری در پایان مسئولیت شما علیرغم فروش بخشی از املاک ، وسایل نقلیه و مغازه ها درچه وضعیت بدهکاری و طلبکاری قراردارد ؟چون درهمین جلسه شهرداراعلام کرده که مهم ترین کار ما در شهرداری شفاف سازی دخل و خرج ها می باشد.

11- استخدام درشهرداری قانوناًازطریق آزمون و بامجوزهای استخدامی دولت انجام می گیرد ،چرا علیرغم وجود موج فزاینده بیکاران وتحصیل کرده های بیکاردرشهرستان درطول مدت 4 ساله شورای چهارم هیچگاه گزارش روشنی ازنیروهای به کارگرفته شده درشهرداری و افراد تحصیلکرده که تحت عنوان کارگرشرکتی ازطریق شرکت های خدماتی طرف قرارداد شهرداری بکارگیری شده و ازبیت المال حقوق می گیرند، به مردمی که به قول خودتان به شما اعتمادنموده و رأی داده اندنمی دهیدکه اینها   چه تعدادی هستند؟    فرزندان و بستگان چه کسانی هستند ؟    درکجا ها مشغول به کاربوده ؟   و   ماهیانه چقدرحقوق می گیرند؟

12- چراشورای چهارم درارتباط باخبرخبرگزاری فارس "برخی ازاعضای محترم شورابه جای تلاش برای رفع نگرانی مردم اقدام به استخدام اقوام نزدیک خودکرده اند"برای رفع این شبهه هیچگونه پاسخی ندادند ؟

13-جریان پیمانکاری تیم فضای سبز دانشگاه ملاثانی اهواز که تامدت ها ورد زبان شهردار واعضای شورا بود به کجا کشیده شد؟چه مبلغ هزینه شد و غیر ازتخریب زیرساخت های بلوارسراسری حضرت امام چه ثمره و نتیجه ای داشت ؟

14-پرسنل شهرداری و کارگران شرکتی بالاخره چند ماه حقوق و دستمزد طلب دارند ؟

15-طبق آنچه همه رانندگان تاکسی شهری پلدختر می گویند وگلایه و نگرانی و سرانجام تجمع 95/11/27 آنان درمقابل شهرداری دراعتراض به زیاد بودن تعداد تاکسی های شهری نسبت به تعداد مسافران و رکود وضعیت درآمدی این قشر،چرا بدون آنکه نیاز به افزایش تاکسی شهری باشد حدود50-40مجوزخط تاکسیرانی (به فاصله حدودیک ماه) بدون اینکه متقاضیان اطلاع دقیقی ازشرایط وچگونگی واگذاری آن داشته باشندبه بعضی ساکنان روستاها،برخی کارمندان رسمی وحقوق بگیر،تعدادی ازخانم ها وتعدادی تحت نام «رزمنده » که بعضاًهیچگاه رنگ جبهه وجنگ را به چشم ندیده اند واگذارشد.و تاکنون هیچگونه توضیح شفاف وروشنی دراین زمینه از طرف شورا و یا شهرداری به مردم محروم ومظلوم پلدختر داده نشده است ؟

16- آیا چاپ و نصب بنرهای 9متری به نام شورای شهرباهزینۀ بیت المال واستفاده ناصواب ازجایگاه شورا درمحل نماز جمعه درتخریب برخی افراد اما تحت عنوان حمایت از روحانیت وجایگاه امام جمعه به استناد ماده 673قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون تخلفات اداری ازمصادیق سوءاستفاده ازعنوان ،مقام و موقعیت نبود؟وچرااززمان حضور حجت الاسلام و المسلمین سوری امام جمعه معزز کنونی نه تنها از طرف شورا درحمایت از امام جمعه وجایگاه روحانیت بیانیه ای منتشر و بنری نصب نمی شود بلکه حضور برخی اعضای شورا درنماز جمعه نسبت به دوسه سال پیش کم رنگ شده است ؟

17-چرا کسانی که 1، 2، 3 ویا 4 دوره به قول خودشان اعتماد مردم راجلب کرده و برکرسی شورا تکیه زده اند دستآوردهای خدمتی خود رابه این " اعتمادمردم" و مصداق هائی از عملیاتی شدن نزدیک به 600مصوبه ی شورا رابه مردم اعلام نمی کنند ؟

18-چراعلیرغم تنگناهای شدیدمالی شهرداری،که گاهی کارگران شرکتی آن تاچندماه حقوق خودرادریافت نمی کنند،ویااموال واملاک شهرداری برای جبران بخشی ازبدهی هادرمعرض فروش قرارگرفته، به مردم نمی گوئیدکه آیااعضای محترم شورای شهرنیزهماننددیگرشهروندان هزینه های پروانه ساخت ومجوزهای ساخت وسازساختمان،مغازه ،پاساژو...مربوط به خودراکه حق الناس تلقی میشود ،پرداخت نموده اند؟ و واقعا هیچ مدرک وپرونده ای دال بر طلب شهرداری از آنان درآن اداره و یا ....موجود نیست؟

19-چراعلیرغم اینکه بعضی ازاعضای شورا چندین دوره براین کرسی ها جلوس کرده انداما هنوز زخم های سیل سال 84 برتارک این شهرخودنمائی می کندو مشکل تخریب دیواره ساحلی رودخانه وسط شهر همچنان لاینحل باقی مانده است ؟

20-چرا علیرغم آنکه برابربند 31 ماده 71 قانون وظایف شورای شهر،این شورا موظف است در پایان هرسال مالی صورت بودجه و هزینه های خود را جهت اطلاع عموم منتشرکند ،هیچ گزارش عملکردی که به چرائی بر زمین ماندن این قانون درمورد وضعیت مالی شهرداری اشاره نمایدمنتشر نشد؟

21-با توجه به اینکه براساس ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی هدف ازتشکیل شورا پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی آموزشی و سایر امور رفاهی است چرا شورای چهارم تاکنون گزارش مصداقی از تحقق هیچکدام از این برنامه ها به مردم ارائه نکرده است؟

22- با عنایت به اینکه براساس بند 5 ماده 71 قانون وظایف شورای اسلامی شهر، برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و آموزشی ...از عمده وظایف شورای شهر است چرا هیچ نمونه ای از اجرای این ماده قانونی توسط شورا به مردم اعلام نشده است ؟

23- چراعلیرغم صراحت قانون دربند 6 ماده 71 وظایف شورای شهر مبنی برتشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز گردشگری وتفریحی، ورزشی و فرهنگی توسط شورای شهر، اما حتی یک نمونه از تحقق این امر درعملکرد شورای شهر پلدختر دیده نشده است  ؟

24- علیرغم تأکیدبند 7 ماده 71 قانون وظایف شورای اسلامی شهردرخصوص تشکیل انجمن هاونهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی های تولید ،توزیع و مصرف ،اماچرا هیچ مصداقی از تحقق این ماده قانونی درعملکرد شورای شهر دوره چهارم پلدختر دیده نمی شود ؟

 

25-چراعلیرغم تصریح بند اول مصوبه شورای ترویج فرهنگ ایثاروشهادت درصورتجلسه شماره 04/ 1605تاریخ 14تیرماه 95مبنی برالزام شهرداری پلدختربه نوسازی وساماندهی تابلوهای تصاویر شهدای شهرستان دربلوار اصلی شهر ،امااین وعده به سال آینده و احتمالا شهردار بعدی موکول ومحول گردید.؟

26- وسؤال آخر« بالاگریوه »به عنوان رسانه ای مطالبه گر از شورای شهرقبلی آن است که علیرغم اتمام عمر4ساله شورای چهارم به چه علت کمیسیونهای داخلی شورا اعم ازفرهنگی، عمران، بودجه هرگزتشکیل نگردیدو آیاعدم تشکیل کمیسیون های یادشده به این معنی نیست که مصوبات و تصمیمات شوراغیرکارشناسی وصرفا سیاسی و طایفه ای بوده است؟ تاجائی که یک عضو شورا به صراحت اعلام کرد که « طایفه بازی و قوم گرائی دربرخی تصمیمات شورای شهر پلدختربیدادمی کند »


بازگشت