تاريخ: 95/09/25 - 15:21 - گروه: سیاست / ویژه - شناسه: 2267
نقل قول «نعمتی» دستمایۀ تخریب چهرۀ مردم نجیب پلدخترشد

بالاگریوه_درخبرها آمده بودکه «بهروز نعمتی» نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی طی تذکری در صحن علنی اظهار داشته ؛سیدحمیدکاظمی نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی در واکنش به مباحث اخیر در مورد میزان حقوق نمایندگان مجلس گفته است که فردی به وی مراجعه و اعلام کرده 2 میلیون تومان از 21 میلیون تومان حقوق نمایندگی تان را به من بدهید تا برای جابجایی میتم که تازه درگذشته، استفاده کنم.! (خبرگزاری خانۀ ملت)


هرچندبه لحاظ قانونی وظایف نمایندۀ مجلس قانونگزاری ونظارت براجرای قانون است اما درکشورجمهوری اسلامی ایران وبه ویژه استانها و شهرستانهای کمترتوسعه یافته باتوجه به قول های فراقانونی برخی نمایندگان مجلس درایام تبلیغات انتخاباتی برای جلب نظرمردم و جمع آوری رأی آنان، حل تمامی مشکلات اجرائی، قضائی، اقتصادی ،بهداشت وسلامتی و...رابه مردم قول می دهندو شهروندان و موکلان نیزبر اساس همین وعده هاپس ازانتخابات برای رفع و رجوع مسائل ومشکلاتشان به نمایندۀ مجلس مراجعه وپیگیر اموراتشان می شوند.


درشهرستان پلدخترنیزپس ازپیروزی انقلاب اسلامی ودردوران وکالت نمایندگانی همچون شهدای رحیمی، ملک آسا،بوالفتح،شاهرخی وکائیدی،مردم درمواردمتعددی برای اموری مانندتخفیف هزینه های بیمارستانی ،تهیه آمبولانس برای انتقال وجابجائی بیماران یاتأمین داروهای کمیاب و...درتهران به وکلای خوددرمجلس مراجعه کرده ونمایندگان نیزبارعایت حفظ حیثیت اجتماعی وخانوادگی موکلان درحد وسع و توان ومیزان قدرت چانه زنی خود نسبت به رفع و رجوع مشکلات آنان اقدام کرده اندو تاکنون موردی از طرح و بیان این نوع کمکها توسط نمایندگان دررسانه ها و تریبون های عمومی دیده و شنیده نشده است.


سیدحمیدکاظمی نماینده فعلی مردم پلدختردرمجلس شورای اسلامی اماطی هفتۀ جاری دراظهارنظری عجیب بدون درنظرگرفتن حیثیت اجتماعی مردم حوزۀ انتخابیه خودکه بنابه تصریح احادیث و روایات معتبر آبرویشان بالاتر ازاحترام کعبه است مطرح کرده که فردی برای جابجائی جنازۀ یکی ازبستگانش ازحقوق نماینده 2 میلیون تومان درخواست کرده است.


ازآنجا که طرح این موضوع درتریبون مجلس شورای اسلامی صرف نظر ازجریحه دار نمودن شدید احساسات مردم شهرستان، دستمایه به چالش کشیده شدن حیثیت وحرمت مردم نجیب، شهیدداده و دارای عزت نفس شهرستان پلدختر توسط شبکه های اجتماعی، رسانه های سراسری و حتی بیگانه ازجمله رادیو فرانسه گردیده، انتظارمی رود نمایندۀ محترم ضمن عذرخواهی ازمردم حوزۀ انتخابیۀ خود برای تسکین آلام و نگرانی های آنان و تنویرافکارعمومی دراین رابطه، به چندسؤال مهم پاسخ گویند.


1-آیا کلاچنین موضوعی واقعیت عینی دارد؟یعنی فردی که یکی ازعزیزان خودرا از دست داده درآن شرایط روحی به نماینده مراجعه و درخواست 2میلیون ازحقوق ایشان رامطرح کرده است ؟


2-به فرض صحت وپاسخ مثبت سوال اول،آیاسزاواراست درچنین مواردی به جای تسکین ودلداری به خانوادۀ عزادارکه بایدازموکلان نماینده محترم هم باشد،آبروی فرد وحیثیت اجتماعی مردم شهرستان ازتریبونی که میلیاردها چشم وگوش مرئی ونامرئی آن را رصدکرده و اکثراً درکمین دشمنی باملت عزیز ایران نشسته اندبه چالش کشیده شود؟


3-همانطورکه اشاره شدونماینده محترم هم استحضاردارند،حفظ احترام مومن ازاحترام کعبه بالاتراست،آیاخانوادۀ میت مورداشارۀ نماینده به طرح این موضوع توسط نماینده ازطریق رسانه های سراسری رضایت داشته اند؟ واگرپاسخ منفی است تکلیف آبروی آنان چه می شود؟


4-نمایندۀ محترم که سیدهم هستند،اگردرخواست احدی ازنیازمندان یااهالی شهرستان ازوی برای 2میلیون تومان جهت انتقال جنازۀ یکی ازبستگانش صحت هم داشته است،آیاشایسته ترنبود به سیرۀ جدشان مولی امیرالمؤمنین علی (ع) که کمک به نیازمندان را درشب های تاریک بالباس مبدل برای شناخته نشدن انجام می داد، عمل می کردند؟


5-علاوه بروجود احادیث وروایات متعدد معتبردرنکوهش هتک حرمت مسلمان،مقام معظم رهبری هتک حرمت افرادراخلاف شرع،اخلاق وعقل سیاسی می دانند،برای مخدوش شدن آبرو، اصالت،هویت و غرورمردم شهرستانی که به دلیل حضورهمیشگی درصحنه های دفاع از انقلاب، رشادت هایشان دردوران دفاع مقدس و تقدیم بیش از300شهید برای ثبات و پایداری انقلاب و نظام اسلامی، به هویزۀ ثانی شهرت یافته اند،درسطح جهانی و آنهم ازقول وکیل آنان چه توجیهی پذیرفتنی است؟


6-نمایندگان محترم در سوگند نامۀ آغاز نمایندگی قسم یاد می کنند که پاسدارحریم اسلام، نگهبان دستاوردهای انقلاب، حافظ و نگهبان مبانی جمهوری اسلامی، عادل، امانتدار، باتقوا و پرهیزکار، متعهد و پایبند به استقلال و اعتلای کشور، حافظ حقوق ملت و تامین کننده مصالح آنها، خدمتگزارمردم، مدافع قانون اساسی، آزادیخواه و اهل رعایت تقوا و تعهد درگفته ها،نوشته ها و اظهارنظرهای خود باشند،اکنون نماینده مردم پلدختر اظهارنظر اخیرخودرادرکدامیک ازاین چارچوبها ارزیابی می کنند؟


7-آقای کاظمی! یادتان هست که درایام تبلیغات انتخاباتی تان اززمان کاندیداتوری مجلس نهم و دهم مرتبا ازتریبون خاموش شهرستان درمجلس واینکه بایداین تریبون روشن شودسخن می گفتید،آیا احیاء این تریبون به بهای زیرسوال رفتن آبرو،حیثیت وغرورمردم نجیب این شهرستان به مثابه پاشیدن نمک برزخم  این مردم نیست؟


بازگشت