تاريخ: 93/09/27 - 08:53 - گروه: رصد بالاگریوه - شناسه: 1155
پاتوق شنیده های بالاگریوه (16)

ادعاي برخورد غيرمتعارف رئيس مركز آموزش عالي پلدختر با
خواهران عضو ستاد عتبات عاليات  و جوابيه رئيس این مرکز
دو نفر از خواهران عضو ستاد عتبات عاليات شهرستان پلدختر در نامه اي به نشريه بالاگريوه مدعي شده اند كه در تاريخ هشتم آذرماه جاری و در جریان برگزاري مراسم يادواره شهداي دانشجوي شهرستان پلدختر دكتر ميرنصور رئيس مركز آموزش عالي پلدختر نه تنها مانع جمع آوری نذورات توسط آنان شده بلكه برخوردي غيرمتعارف و دون شأن يك رئيس دانشگاه داشته است . بالاگريوه اما از آنجا كه هيچگاه نخواسته و نمي خواهد يك طرفه به محكمه برود در تماس با دكتر ميرنصور رئيس مركز آموزش عالي پلدختر چرائي و صحت و سقم ادعاي مطرح شده را خواستار شد كه متن جوابيه وي بدين شرح است :
اولاً ازقبل درخصوص جمع آوري كمك هاي مردمي درحين برگزاري مراسم هيچگونه هماهنگي با مسئولان دانشگاه بعنوان ميزبان این يادواره نشده بود ثانياً هرچند جمع آوري كمك دركيسه هاي باز وبدون ارائه رسيد به كمك دهندگان جاي تأمل دارد. با اين وجود براي رعايت حرمت مراسم معنوي يادواره  شهيدان والامقام اعلام كرديم درپايان مراسم ودرمقابل درب هاي خروجي اقدام به جمع آوري كمك ها و نذورات  شودواين كارهرگز به معناي مخالفت با نفس كارخير خواهران ستاد عتبات عاليات نبوده است .
 بشنویدولی باور...
                          اعتبارات شهرداری پلدختر500 درصدرشدداشته ودرداخل شهر50کیلومتر
                          پل ، 26 کیلومترسرعت گیر و 19/5 کیلومترآسفالت انجام گرفته است !!
 شهردار پلدختردرگزارشی تحت عنوان « پلدختردر مسیررشد و توسعه » که در ویژه نامه روزنامه جام جم شماره 4141  سه شنبه 18 آذر93 به چاپ رسیده آمارها و ارقام نجومی و غیرقابل باوری را درارتباط با فعالیت های شهرداری ارائه داده است که پذیرش آنها نه تنها برای اهل فن بلکه هرفرد مدرسه نرفته ای را هم به شک و تردید می اندازد .
در این گزارش صرف نظر از اینکه پمپاژ 15 سال پیش آب رودخانه کشگان برای فضای سبز شهر ازفعالیت های کنونی شهرداری قلمداد شده اما نکته قابل تأمل آن است که شهردارمدعی شده درمدت تصدی وی برشهرداری50 کیلومتر پل بر روی تقاطع معابر 26 کیلومتر سرعت گیر و 19/5کیلومتر آسفالت درسطح شهر انجام گرفته است !
معنی این سخنان  شهردار آن است که به اندازه نصف طول مسیر پلدخترتا خرم آباد (50 کیلومتر) روی تقاطع معابر شهر پلدختر پل احداث شده ، به اندازه مسافت پلدختر تا زورانتل (26 کیلومتر) درسطح شهر سرعت گیر ایجاد شده  و به اندازه مسافت پلدخترتا جلگه خلج (19/5 کیلومتر) آسفالت درسطح شهرانجام گرفته است .
شهرداردر این گزارش همچنین به رشد 500 درصدی اعتبارات شهرداری پلدختردرنتیجه تعامل بامسئولان اجرائی شهرستان واستان اشاره کرده که بسیارجای تأمل دارد.
جایگاه مردم درنظام اسلامی ازمنظرحضرت امام (ره) تاانجااهمیت داردکه خودرا خدمتگذارملت دانسته ومی فرماید: «مردم ولی نعمتان انقلاب هستند وماهرچه داریم ازاین مردم است » براین اساس سزاواراست مسئولین دربیان عملکردها به شعور این مردم احترام بگذارند.
                      سلب آسایش خانواده هاتوسط برخی فروشندگان مصالح ساختمانی
تعدادی ازشهروندان پلدختری باارسال نامه ای به دفترنشریه بالاگریوه ازسروصدای ناشی ازترددکامیونهای حمل مصالح ساختمانی وتجمع وسروصدای کارگران مغازه های مصالح ساختمانی واقع درمحله های مسکونی این شهر به شدت انتقادکرده اند.
خانواده های ساکن درجواراین مغازه هادرنامه خودآورده اندعلاوه برسروصدای کامیونهای سنگینی که برای مغازه های یادشده مصالح ساختمانی حمل می کنند،تجمع چندین نفرتحت عنوان کارگر مصالح ساختمانی درمحل این مغازه هاومسدود کردن راه عبورخانواده هاآرامش وآسایش مارابهم ریخته اندوشایسته نیست به دلیل اینکه اینگونه مغازه هاعوارضاتی رابه شهرداری پرداخت می کنندبه هرشکل که دوست دارند حقوق شهروندی رازیرپابگذارند.
درپایاناین نامه آمده است اگرمسئولین مربوطه دراین زمینه اقدامی نکنندناگزیرهستیم ازطریق دستگاه قضائی پیگیرتأمین آسایش خودباشیم


بازگشت